Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཞེ་བདུན་པ།


  expand section
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
  expand section
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
  expand section
  expand section
  expand section
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
  expand section
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
   
   
   
  expand section
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཞེ་བདུན་པ།

རྒྱུད། མི༽

དཔལ་འཛིན། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ། ཉིན་མོ་བྱེད་པའི་གྲགས་པ། གྷོ་ཥ་བཛྲ། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། ཀ་མ་ལ་རཀྵི་ཏ། རྙོག་མེད་རྡོ་རྗེ། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ། ཤྲཱི་པཎྜི་ཏ། མར་མེ་མཛད། ཀྲིཥྞ་པཎྜི་ཏ། ནག་པོ། དཱི་པཾ་ཀ་ར། བསོད་སྙོམ་པ། ཀ་ལཱ་པ་མ་ཧཱ། ནག་པོ་པ། རྡོ་རྗེ་བློ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། འགྲོ་བཟང་སྙིང་པོ། ཛི་མུ་ད་པཱ་ཏཱ། ནཱ་ག་བོ་དྷི། ཀཱིརྟི། མི་བསྐྱོད་པ། སོ་ན་ཤྲཱི། རྡོ་རྗེ་གྲུབ་པ། གཞོན་ནུ་ཟླ་བ། འཇམ་པའི་དབྱངས། ཤྲཱི་བྷ་དྲ། ཞི་བ་ཡེ་ཤེས། མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན། དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ། ཀེ་ར་ལི་པ། ཨ་ཤོ་ཀ་སྲཱི། དརྦན་ཨཱ་ཙརྱ། མཉྫུ་བཛྲ། རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་ཤཱནྟི། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་ཆུང་བ། ལས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵི་ཏ།

Nitartha Publication


no previousnext