Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ང་གཉིས་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ང་གཉིས་པ།

རྒྱུད། ཞི༽

ཨིནྡྲབྷཱུཏི། སྐྱེ་མེད་བདེ་ཆེན། གཉིས་མེད་ཨབདྷུཏི་པ། ཀླུ་སྒྲུབ། ནག་པོ། སྤྲུལ་པའི་རྣལ་འབྱོར། ནཱ་རོ་པ། ཏོག་ཙེ་པ།

Nitartha Publication


no previousnext