Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ལྔ་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ལྔ་པ།

གླེགས་བམ། ཅ༽

རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext