Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ།

གླེགས་བམ། པ༽

དྷརྨཱ་ཤྲཱི། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། པདྨ་བཛྲ། འཇིགས་མེད་གླིང་པ། པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext