Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ།

གླེགས་བམ། ཁ༽

རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲ།

སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་དཔེ་ཚོགས་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་།


no previousnext