Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། གི༽

རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ། པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག །བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། རིན་ཆེན་སེང་གེ། ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext