Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་དོན་གསུམ་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག།  ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི།
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
previousརྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི།next

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག།
ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི།


DTG073_Page_0636
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ཀརྨ་ཙ་ཏུཿ་སཱ་དྷ་ན་ཀ་ལ་ཤ་བི་དྷིཿ། བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག །དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་རང་ལྷ་ལེགས་བསྙེན་པས། །བུམ་པའི་ཆོ་ག་ཞི་ལ་སོགས། །ལས་བཞི་མངོན་པར་བསྒྲུབ་འདོད་པས། །ལས་མཐུན་གནས་སུ་བརྩམ་པར་བྱ། །ཞི་ལ་དངུལ་དང་རྒྱས་ལ་གསེར། །དབང་ལ་ཟངས་ཏེ་དྲག་པོ་ལྕགས། །ཡང་ན་ཁམ་པའམ་ཤིང་ཡང་རུང༌། །ལས་མཐུན་ཁ་དོག་ཅན་དུ་བྱ། །ལས་མཐུན་རས་ཀྱིས་མགུལ་པ་དཀྲི། །དགེ་བའི་ཤིང་ངམ་གདུག་པ་ཅན། །ལས་དང་མཐུན་པས་ཁ་བརྒྱན་ཏེ། །སུ་རུ་བྷ་ཏི་ཙནྡན་དཀར། །དམར་དང་འབྲུ་སྨན་རིན་ཆེན་ལྔ། །རྒྱུན་འབབ་ཆུས་བཀང་ལས་གསུམ་ལའོ། །དྲག་པོ་ཨ་གར་ནག་པོ་དང༌། །གུ་གུལ་རྒྱུན་བྲལ་ཆུ་ཡིས་དགང༌། །རང་ལྷའི་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་ཡིས། །བུམ་པར་ལས་མཐུན་ལྷ་བསྐྱེད་དེ། །ཡེ་ཤེས་མཆོད་པ་གཉིས་མེད་བསྟིམ། །སླར་ཡང་མཆོད་དེ་བསྟོད་མཉེས་བྱ། །སྔགས་བཟླས་ཞི་ལ་དཀར་བ་ཡིས། །འོད་ཟེར་བསིལ་བ་རྣམ་པར་སྤྲོས། །རྒྱས་ལ་བཙོ་མའི་གསེར་འོད་དང༌། །དབང་ལ་པདྨ་རཱ་གའི་མདོག །དྲག་པོ་ལ་འོད་ཁ་དོག་ནག །དྲི་ང་གདུང་བ་བསྐྱེད་པ་ཡིས། །གང་རེག་ནད་དང་གསོན་སྡིག་ཞི། །ཚེ་དང་སྟོབས་འཕེལ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས། །


DTG073_Page_0637
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དབང་དུ་བྱེད་དང་ཚར་གཅོད་པར། །བསྒོམ་དང་བཟླས་ལ་ཤཱནྟིཾ་དང༌། །པུཥྚིཾ་ཝ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ། །སྤེལ་བ་གང་འདོད་ལས་འགྲུབ་བྱེད། །ཇི་སྲིད་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིས། །བཟླས་པ་རྫོགས་མཐར་ལྷ་འོད་ཞུ། །སྔགས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་གང་བཀྲུས་པ། །དེ་ལ་ཞི་སོགས་འདོད་འབྲས་སྟེར། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག །པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།པཎྜི་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་རབ་ཞིས་བསྒྱུར་བའོ།།


previousརྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པའི་ཆོ་ག། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི།next