Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་གོ་བདུན་པ།


   
   
   
   
   
   
སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ།  ནག་མོ་ཁོལ།
   
   
   


 
previousསྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ནག་མོ་ཁོལ།next

སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ།
ནག་མོ་ཁོལ།


DTG197_Page_0682
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མེ་གྷ་དཱུ་ཏ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་བཀའ་ལུང་དག་གིས་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པར་བྱས་གྱུར་ཅིང༌། །གནོད་སྦྱིན་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་རང་ཉིད་བག་མེད་དབང་གྱུར་མཛེས་མ་སྤངས་ལ་ལོ་ཡི་བར། །ཡིད་འོང་སྐྱེད་བྱེད་བུ་མོའི་ཁྲུས་བྱ་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་རྣམས་དང་ཤིན་ཏུ་རབ་མཛེས་པའི། །རབ་བཟང་ལྗོན་ཤིང་གྲིབ་མ་དང་ལྡན་དྲ་མའི་དྲི་བོར་སོང་ལ་སྤྱོད་པས་གནས་པར་གྱིས། །འདོད་ལྡན་དེ་ནི་མཛེས་མ་སྤངས་ཤིང་ཟླ་བ་འགའ་ཡིས་རི་བོ་དེར་ནི་ཕྱིན་བྱས་པས། །ལག་པ་ཕྲ་བར་གྱུར་ནས་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་དག་ནི་དཔུད་པའི་བར་དུ་རྒྱུ་བར་བྱེད། །ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་ཉིན་ལ་སྤྲིན་རྣམས་རི་ཤོད་རི་སྟེང་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནི། །མཆོག་ཏུ་རོལ་ཅིང་མཛེས་པར་གྱུར་པའི་གླང་ཆེན་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རྟོག་ཅིང་མཐོང་བར་གྱུར། །ནོར་ཅིང་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་འབྲངས་དེ་ལྟར་གནས་དེ་མདུན་དུ་ཀེ་ཏའི་མེ་ཏོག་རྒྱས་སྟོབས་ཀྱིས། །ནང་དུ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་གདུང་བའི་མཆི་མ་ཡུན་རིང་དག་ཏུ་ཅི་ཡང་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །མགྲིན་པར་འཁྱུད་བྱ་དགའ་མ་རིང་ན་གནས་པར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བོའི་སེམས་ལ་ནི། །ཆུ་འཛིན་མཐོང་ན་བདེ་ལྡན་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གདུང་བ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །དབྱར་དུས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་འོངས་པར་གྱུར་ཚེ་བརྩེ་ལྡན་མ་ཡི་ཆེད་དུ་སྲོག་ཆགས་ནི། །བདེ་ལ་ཆར་སྦྲིན་དག་གིས་རང་ཉིད་བདེའམ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ཁྱེར་ནས་འཇུག་པ་བཞིན། ཀུན་དའི་ཟླ་ཡི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་མཆོད་པའི་ཆེ་དུ་དགའ་བྱེད་བཞིན། །མཛའ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚིག་དེ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་དགའ་བཞིན་བརྗོད་པ་བཞིན། །གང་དུ་དུ་བ་གཟི་ལྡན་ཆུ་གཏེར་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལས་ནི་ཆར་སྤྲིན་ཏེ། །གང་དུ་མཁས་པའི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་སྲོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་བཤད་ཆེད་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་གསང་བ་པ་ནི་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་གང་གིས་ནི། །འདོད་པའི་དོན་དུ་མཁས་དང་མི་མཁས་རྣམས་དང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་རྣམས་ལ་ཞུ་བར་བྱེད། །ཁྱོད་ནི་རིགས་མཆོག་དང་ལྡན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་བློན་པོ་མཆོག་སྟེ་འདོད་འཇོའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ས་གསུམ་མཐའ་དག་རིག་ཅིང་བསྐལ་པར་འཇུག་པའི་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་ཤེས། །དེས་


DTG197_Page_0683
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ན་ཁྱོད་ནི་དོན་གཉིས་ཉིད་ལ་སྐལ་བའི་དབང་གིས་དམན་མིན་འདོད་པ་ཐོབ་པ་ཉིད། །མཆོད་སྦྱིན་འབྲས་མེད་བདག་གི་རིང་གནས་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཆོག་དབང་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད། །ཀ་ཡེ་ཆུ་ལྡན་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུངས་གྱུར་སྐབས་ཉིད་དེ་ཕྱིར་བདག་གི་དགའ་བ་ལ། །གཏམ་གྱི་བདག་པོ་ཆེད་ཆེར་ཁྲོས་པས་འཁྱམས་ཤིང་བྲལ་བ་དག་གི་ཕྲིན་ནི་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕྱི་རོལ་སྐྱེད་མོས་མཆོག་གནས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱས་ཁང་བཟངས་ཅན། །གསང་བའི་བདག་པོའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པོ་ལྕང་ལོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སུ་ཁྱོད་གཤེགས་མཛོད། །ཁྱོད་ནི་དྲི་ཡི་བཞོན་པ་དང་ལྡན་མཁའ་ལམ་གཤེགས་པའི་དབང་གིས་ལམ་བགྲོད་མཛེས་མ་རྣམས། །བསམ་པ་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ་ལེན་བུའི་རྩེ་མོ་རྒྱབ་ཏུ་བྱས་ནས་ལྟ་ཞིང་གུས་པར་བྱེད། །ཁྱོད་འོངས་ཚོན་བྲེལ་བས་མཆོག་ཏུ་ཉེན་ཅིང་གཡོག་བཞིན་གཞན་དབང་གྱུར་པ་བདག་འདྲ་དང༌། །གང་ཞིག་གཞན་ཡང་མི་ཡི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གུས་ཤིང་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་མི་འགྱུར། །དལ་བུ་དལ་བུས་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཞོན་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་མཛེས་མཐུན་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་བཞིན། །མྱོས་པའི་ཙ་ཏ་ཀ་འདིའང་ཁྱོད་ལ་སྙན་པའི་བསྟོད་པའི་བསྟོད་པ་གཡོན་ནས་སྒྲོགས་པ་དང༌། །ཆུ་སྐྱར་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་མིག་གིས་མཁའ་ལ་ཁྱོད་མཐོང་ཕྲེང་བར་བྱས་ནས་བརྟེན། །ངེས་པར་མངལ་ནི་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བྱ་བ་བཟོད་པར་ནུས། །བདག་གིས་མཛེས་མ་དེ་ཡང་ཉིན་ཞག་གྲངས་བཞིན་བདག་པོ་གཅིག་པུ་ཡིད་ལ་འདྲི་བར་ནི། །གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུར་དུ་གཤེགས་ཏེ་བདག་ནི་མ་ཤི་བ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་མཛོད། །གང་ཕྱིར་འཕྲལ་ལ་ཆུ་སྐྱེད་ཕལ་ཆེར་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པས་ལྟུང་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །ལྷ་མོའི་སྙིང་གི་དགའ་བ་བྲལ་ལས་ལྟུང་བ་ཕྲལ་ལ་འགོག་ཅིང་མཛའ་བས་འཆིང་བར་བྱེད། །གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་དེ་ནི་སྐལ་བཟང་རྣ་བས་ཐོས་བྱས་ནས། །མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་དག་གིས་ས་གཞིའི་ཆེད་དུ་གདུགས་དག་བྱས་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་དག་ལ་གཤེགས་ཚེ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཚོ་དང་གངས་ཅན་བར་ལ་ནི། །པདྨའི་རྩ་བ་ལོ་མའི་ལམ་རྒྱགས་ལྡན་པའི་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱང་གྲོགས་སུ་འགྱུར། རགྷུའི་བདག་པོའི་ཞབས་ཀྱིས་མཚན་པའི་རི་ངོས་རྣམས་ལ་སྐྱེ་


DTG197_Page_0684
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བོ་ཀུན་གྱི་ས་ཕྱག་བྱེད་པའི། །ཆེ་བའི་རི་བོ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དགའ་བའི་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ལང་འཁྱུད་བ་སྔོན་འགྲོ་བའི། །མཛའ་བ་གསལ་བྱས་ཡུན་རིང་འབྲལ་ལས་བྱུང་བའི་མཆི་མའི་དྲོ་བའང་འབྱུང་བ་ཡོངས་མཐོང་ལ། །ཁྱོད་དང་གང་དེ་དུས་དུས་དག་ཏུ་ཡང་དག་མཇལ་འགྱུར་ཞེས་ནི་བྱས་ནས་ཁམས་བདེ་མཛོད། །ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་རེ་ཞིག་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་བགྲོད་པའི་ཐབས་ཀྱིས་གཏམ་ནི་མཉན་པར་མཛོད། །དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བདག་གི་འཕྲིན་ནི་རྣ་བའི་བདེ་བ་སྐྱེད་ཁྱོད་རྣ་བར་གཟུང་བར་མཛོད། །ཤིན་ཏུ་ངལ་ཞིང་རབ་ཏུ་ངལ་ཚེ་རི་བོའི་རྩེ་ལ་རྐང་བཀོད་ངལ་བ་བསལ་ནས་གཤེགས། །གང་དུ་སྐོམ་ཤིང་ཤིན་ཏུ་སྐོམ་ན་ཉུང་དུའི་ཆུ་དང་ཆེ་བའི་མཚོལ་འང་བཏུང་བར་བྱ། །ནི་ཙུ་ལ་ནི་གསར་བས་གནས་འདི་ལས་ནི་ཁྱོད་ལངས་མཁའ་ལ་བྱང་དུ་གདོང་ཕྱོགས་མཛོད། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཆེ་བས་བཅིངས་པའི་ལམ་ནི་ཡོངས་སུ་དོར་བར་གྱིས། །རི་ཡི་རྩེ་མོ་ཕྲོགས་ནས་དྲི་བཞོན་འགྲོ་བའམ་ཆུ་འཛིན་ལངས་ནས་འགྲོ་བའི་ཅི་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་དུ། །གྱུར་ནས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གྱེན་ཕྱོགས་བལྟས་ཏེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་རྨོངས་བར་འགྱུར། །རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རབ་མཛེས་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་གཞུ་ཡི་དུམ་བུ་ནི། །ཆེ་བའི་གྲོག་མཁར་རྩེ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནི་མདུན་དུ་ཡང་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཁྱབ་འཇུག་གླང་རྫིའི་ཚུལ་བཟུང་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཁྱོད་སྐུ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་མཐིང་ནག་གང་གིས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཁྱོད་འོངས་ཏེ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་དགའ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་སྨིན་མ་ཡི། །རྣམ་འགྱུར་མངོན་པར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བལྟ་ཞིང་འབྲུ་རྣམས་ཀུན་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ནི་ཅུང་ཟད་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད་ཅིང་གནས་བྱ་འཕྲིན་ལ་སྨོན་གྱི་རོལ་དགའ་པ་ཡི། །གནམ་ཆུ་སྒུག་པའི་ཞིང་ལ་གྲུ་ཆར་རྒྱས་བྱ་སླར་ཡང་བྱང་དུ་མྱུར་བར་ངལ་གྱིས་གཤེགས། །ལམ་དུ་ཡོངས་སུ་ངལ་བའི་ཚེ་ན་ངོས་ལྡན་ཨ་སྨ་བརྩེགས་པའི་རི་རྩེ་ར་གནས་བྱ་སྟེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ནགས་ནང་ཤིང་སྐམ་རྣམས་ནི་ཆར་གྱིས་བརླན་པར་བྱས་བཞིན་ལེགས་པར་མཛོད། །གང་ཕྱིར་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་དང་པོར་ལེགས་བྱས་རྒྱུ་མཚན་ཐོབ་པའི་གྲོགས་བཟང་ལ། །དེ་ལྟའི་བྱ་བས་གནས་ཆེད་ཅི་ཡང་གྱུར་ལ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ངན་པའི་སྐྱེ་བོའང་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཀྭ་ཡེ་ཆུ་


DTG197_Page_0685
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

འཛིན་ཁྱོད་ནི་ལམ་ལ་ངལ་ཚེ་སྣ་ཚོགས་བརྩེགས་པ་ཞེས་པའི་རི་བོ་ནི། །ངོས་ལྡན་རྩེ་མོ་ཡངས་ལ་བསྡད་ནས་ཕན་ཚུན་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་བསྙུན་ནི་བྱེད་བཞིན་པས། །ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ཡི་སོ་ཀའི་མ་ནི་བདུད་རྩིས་ཞི་བྱེད་དེ་ཡང་ཕན་པའི་དངོས་པོའི་རྟེན་དུ་འགྱུར། །ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་ལན་དུ་འཕྲལ་ལ་འབྲས་བུ་དམ་པས་བརླན་པ་ཉིད། །ཁྱོད་ནི་གཡོ་མེད་རྩེ་མོར་གནས་ཚེ་ཨ་མྲའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་སྨིན་པ་ནི། །ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བཀྲམ་པ་དགའ་མའི་རྣམ་མཛེས་ལེན་བུ་དག་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །ས་གཞིའི་མཛེས་མའི་ནུ་རྒྱས་ལྷག་མ་དཀར་ཞིང་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོས་མཛེས་པ་བཞིན། །འཆི་མེད་ཁྱོ་ཤུག་དག་ནི་ཡ་མཚན་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་མིག་གིས་རབ་ཏུ་ལྟ་བར་བྱེད། །དེ་ནས་རི་དགས་པ་དག་པོའི་ཆུང་མའི་ནགས་ཀྱི་ཁང་པ་དེ་ལ་ཡུད་ཙམ་གནས་བྱས་ནས། །དེ་ཡི་ཕ་རོལ་ཆུ་ལས་ཐོན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྱུར་བས་ལམ་གཞན་དག་ཏུ་གཤེགས་ཤིང་བགྲོད་པ་ན། །དྲང་སྲོང་བུ་མོའི་ཆུ་བོ་འབིགས་བྱེད་རི་ཡི་ཞབས་ནི་རྩུབ་པའི་རྡོལ་འོག་ཏུ་འབབ་ལྡན་མ། །སོ་གཉིས་ཡན་ལག་མཆོག་ལས་དཀར་མོ་ཚོན་གྱིས་ལེགས་བྲིས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཆར་པ་སྒྱུག་བྱ་དེ་ཡི་ཆུ་ནི་འཐུངས་ནས་བགྲོད་པར་བྱ་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ནི། །ནགས་ཀྱི་གླང་པོ་མྱོས་པའི་ཏིག་ཏའི་རོ་དང་འཛམ་བུའི་ཤིང་གི་ཆུ་དེའང་མྱུར་དུ་འགེངས། །ཀྭ་ཡེ་སྦྲིན་སྟུག་ཁྱོད་ནི་ནང་གི་སྙིང་པོ་ལྡན་ན་དྲི་བཞོན་དག་གིས་གཡོ་མི་ནུས། །གང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་སྟོང་ན་ཡང་བར་འགྱུར་ཞིང་ཡོངས་སུ་གང་ན་ཀུན་ཀྱང་ལྗི་བ་ཉིད། །དང་པོར་ཀནྡལི་ཡི་མེ་ཏོག་ཁ་འབུས་རྣམས་ནི་ཤུན་པས་བསྒྲིབས་པ་བྱུང་བ་དང༌། །འདབ་མ་ལྗང་ཞིང་གེ་སར་དཀར་སེར་ཕྱེ་ལྡན་བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་མེ་ཏོག་མཐོང་ནས་ཀྱང༌། །འབྲོག་དགོན་རྣམས་སུ་མེས་བསྲེགས་ས་གཞིར་དྲི་འཛིན་མནམ་བྱ་དྲི་བཟང་མང་པོ་བྱུང་བ་ན། །ཆུ་འཛིན་དལ་བུས་ཆར་བསྐྲུན་ཁྱོད་ལ་སཱ་རིགས་རྣམས་ནི་སྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཁྱོད་ནི་ལེགས་པར་འོངས་ཆེ་སྙན་པའི་སྒྲ་བསྒྲགས་དུས་ན་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བྱེད་ཅིང༌། །ཙཱུ་ཏ་ཀ་རྣམས་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བཟུང་ནས་དགའ་བས་འཐུང་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་བཞིན་དང༌། །ཆུ་སྒྲོགས་རྣམས་ནི་ཕྲིང་བར་བསྒྲིགས་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྒྲེང་ཞིང་ཅི་ཞེས་ངེས་པར་ལྟ་བཞིན་དང༌། །མཆོག་ཏུ་འདར་བྱས་དགའ་བས་དགའ་མ་ལ་ནི་


DTG197_Page_0686
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དམ་དུ་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཡིན། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ནི་བདག་གི་དགའ་བའི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་འགྲོ་སྙམ་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཀ་ཀུ་བྷ་ཡི་དྲི་ལྡན་རི་བོ་རི་བོ་རྣམས་ལ་ཡུན་རིང་ཐོགས་པར་བདག་གིས་ཤེས། །གཙུག་པུད་ཅན་གྱི་འདྲེན་བྱེད་ཆུ་དང་བཅས་པས་ལེགས་པར་འོངས་སམ་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་གནས་པར་འདོད། །དེ་སླད་ཁྱོད་ནི་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཁྱོད་འོངས་ཚེ་ན་ངང་པ་རྣམས་ནི་དེ་ཉིད་ཅུང་ཟད་གནས་ནས་འགྲོ་ཞིང་འབྲས་བུ་ནི། །ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལྗང་སྔོན་དང་ལྡན་འཛམ་བུའི་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་དབུས་དཀར་པོའི་འོད་ལྡན་ཆེ་བ་ཡི། །ནགས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ཀེ་ཏའི་ཆུ་སྐྱེས་གེ་སར་གསལ་བར་རྒྱས་ཤིང་གྲོང་དང་མཆོད་རྟེན་གྱིས། །བསྐོར་བའི་ཁང་པར་གཏོར་ལེན་ཚང་སྐྱེད་རྩོམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏམ་ཤ་ཞེས་པས་མཆོད་པར་འགྱུར། །དེ་ཡི་བྱང་ཕྱོགས་གཞི་ལ་བི་དི་ཤ་ཞེས་མཆོད་ཆ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་མྱུར་སོང་ནས། །དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་མཆོག་གོ་འཕང་འཕྲལ་ལ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །ཆེ་བའི་ཁ་ཞེང་དང་ལྡན་མཐའ་ནས་ལྷུང་ལྷུང་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་ཤིང་དང་ཞིང་བསིལ་ལྡན་པ། །གཡོ་བའི་རླབས་ཕྲེང་གདོང་ཁ་སྨིན་མ་གཡོ་བཞིན་པ་འདྲའི་མཚོ་དེའང་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་འཐུང་འགྱུར། །གང་ཞིག་ནི་ཙ་ཞེས་གྲགས་རི་བོར་ཁྱོད་འོངས་ཐོབ་ལས་དེར་ནི་ངལ་བསོའི་ཆེད་དུ་གནས། །ཀ་དམ་པ་ཡི་མེ་ཏོག་དགའ་བས་སྤུ་ལོང་རྒྱས་ཤིང་གེ་སར་འཛུམ་པར་བྱེད་པ་བཞིན། །གྲོང་ཁྱེར་རྣམས་ནི་སྨན་འཚོང་མ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་དྲི་བཟངས་དག་གིས་གང་བ་རྣམས། །རྡོ་ཡི་ཕྲག་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་མཛེས་བའི་ལང་ཚོམ་རྣམས་སྨྲ་རུ་འཇུག་པ་བཞིན། །ངལ་སོས་གྱུར་ན་བགྲོང་བྱ་གསར་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གསར་པའི་དྲ་བ་མཛེས་པ་རྣམས། །ཆུ་བོ་ཆུ་ངོགས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཐིགས་རྣམས་ཀྱིས་བྲན་པ་འཕྲལ་དུ་འོངས་འགྱུར་ཞིང༌། །ཆུ་སྐྱེས་ཐོག་མའི་གདོང་གི་འགྲམ་པའི་རྡུལ་ཐིགས་སེར་ལ་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ངལ་བ་དང༌། །རྙིངས་གྱུར་ལ་ནི་ཉིད་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་བདེ་བའི་གྲིབ་བསིལ་ཡོངས་སུ་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ། །ཡང་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་ཅིང་གང་ཞིག་ཁྱེད་ནི་འཁྱོག་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ། །གྲོང་ཁྱེར་ཨུཛྫ་ཡ་ནའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་ཕྱིར་ཕྱོགས་མིན་པར་གནས་པར་མཛོད། །དེ་ན་གྲོང་གི་དགའ་མ་རྣམས་ཀྱི་རོལ་སྒེག་ཟུར་མིག་གློག་གི་


DTG197_Page_0687
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ཐག་པ་གཡོ་བ་ནི། །སྐྱོང་བྱེད་མིག་གིས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མ་མཐོང་འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བསླུས་པ་ཉིད་དུ་འང་འགྱུར། །རླབས་ཕྲེང་གཡོ་ལྡན་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་འདབ་ཆགས་ཕྲེང་བའི་རྐེད་རྒྱན་སྐ་རགས་སིལ་སིལ་ཅན། །དལ་གྱིས་དལ་གྱིས་འགྲོ་ཞིང་ལང་ལིང་མཛེས་པའི་སྐལ་བཟང་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་དང་ལྡན་པ། །རོ་མཆོག་དང་ལྡན་ཆུ་བོའི་ན་ཆུང་བིར་བིནྡྷ་ནི་ཁྱོད་ནི་ལམ་ན་མངོན་བཞུགས་ནས། །དགའ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་རོལ་སྒེག་ཐོག་མར་སྟོན་ཅིང་རྐེད་རྒྱན་འགྲོལ་འདྲ་མཐོའ། །དེ་རྒལ་སིནྡྷུའི་ཆུ་ནི་ལེན་བུ་བཞིན་དུ་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུར་པ་ཅན། །དགོས་སུ་གྱུར་པའི་ཤིང་ནི་རྙིངས་པའི་འདབ་མ་ལྷུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བཀྲམ་པས་དཀར། །ཀྭ་ཡེ་སྐལ་བཟང་ཁྱོད་དང་བྲལ་བར་གནས་པས་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་འགྱུར། །གང་གི་ཆུང་མ་སྤངས་ནས་ཆེ་བའི་གནས་སྐབས་མཛད་དམ་ཁྱོད་མཁྱེན་དེ་ནི་རྗོད་པར་བྱེད། །ཨ་ཝནྟའི་ཡུལ་ཐོག་ན་ཨུ་ད་ཡ་ནའི་གཏམ་ནི་གྲོང་གི་རྒན་མོས་ཤེས་པ་ཡོད། །དེ་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་སྔར་བསྟན་ཁང་པ་ཡངས་ཤིང་དཔལ་དང་ཕུན་ཚོགས་ཆེ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན། །འཛམ་གླིང་ས་གཞིར་མཐོ་རིས་མཛེས་ལྡན་དུམ་བུ་བསོད་ནམས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་གསུམ་པའི། །ལེགས་བཤད་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་ཉུང་ཤས་འགའ་ཞིག་དག་ནི་ཕྲོགས་ནས་འོངས་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །གང་དུ་བཞད་རྣམས་མྱོས་པའི་གདངས་སྙན་ཆེ་བར་སྒྲོགས་ཤིང་ཡིད་འོང་སྒྲ་ནི་གསལ་བར་བྱེད། །ཉི་གཞོན་གྱིས་རྒྱས་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་དགའ་སྐྱེད་བསྐ་བའི་རོ་ལྡན་ཡིད་དུ་འོང་གྱུར་ཅིང༌། །ཆུ་ཐིགས་ཀྱིས་བྲན་དྲི་བཞོན་བུད་མེད་ཆགས་གཟིར་གདུང་བ་ཕྲོག་བྱེད་ལུས་ཀྱི་རྗེས་མཐུན་པ། །བདག་བོ་མཆོག་ནི་འདོད་དོན་གཉེར་བར་བྱེད་ལ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་བཞིན། །དེ་ཡི་ནོར་ལྡན་ཁང་པ་རྣམས་ན་ལེན་བུ་སྤོས་ཀྱིས་བདུགས་པའི་དྲི་བཟངས་དྲ་བ་ནས། །འཐོན་པས་ཁྱོད་ལུས་ཆེར་འགྱུར་ཁྱིམ་གྱི་གཅུག་པུད་ཅན་ནི་དགའ་བས་གཉེན་མཐོང་གར་གྱིས་ནི། །མཆོད་འབུལ་ཆུ་སྐྱེས་དྲི་བཟངས་ལྡན་པ་བུད་མེད་རོལ་སྒེག་ལྡན་པའི་རྐང་པའི་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས། །མཚན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་དུབ་པར་གྱུར་པའི་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་བྱ། །ཡང་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་དཔལ་མགྲིན་གནས་སུ་བསོད་ནམས་ལྡན་ཁྱོད་བགྲོད་པར་བྱ། །འཁོར་ཚོགས་ཆོས་ཀྱིས་


DTG197_Page_0688
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ཁྱབ་བདག་མགྲིན་འོད་མཚུངས་བཞིན་ཞེས་གུས་དང་བཅས་པས་ལྟ་བར་བྱེད། །ཡིད་འོང་དྲི་ལྡན་ཆུ་ལ་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་རོལ་སྒེག་ཁྲུས་ནི་བྱེད་བའི་དྲི་ལྡང་ཞིང༌། །ཨུཏྤལ་གེ་སར་ལྡན་པའི་དྲི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོས་རླུང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ཡོད། །ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གནས་སུ་བགྲོད་ནས་ཉིན་ཞག་གཞན་པའི་དུས་ལ་ཡང༌། །ཉིན་མོར་བྱེད་པ་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་འོངས་པར་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད། །རྩེ་གསུམ་ཅན་ལ་ཐུན་མཚམས་ལ་ནི་གཏོར་མ་རྔ་ཆེན་བསྒྲགས་ཤིང་བསྟོད་དབྱངས་བྱེད་པ་བཞིན། །ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་དབྱངས་བསྒྲགས་ཚེ་མ་ཚང་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཀུན་གྱི་དོན་ཡང་བྱེད། །དེ་ནས་རྐང་པ་བཀོད་པར་གྱུར་ཚེ་འོག་ཕག་དག་ལས་སིལ་སིལ་སྙན་པའི་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང༌། །རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོས་ལུས་མཛེས་རྔ་ཡབ་འཛིན་པས་ངལ་བའི་ལག་པ་ཅན། །ཚོགས་ཀྱི་མཛེས་མ་སེན་རྗེས་གསར་པས་གདུངས་ལ་ཁྱོད་ལས་ཆར་ཐིགས་ཐོབ་ན་ཚིམ་བྱེད་པ། །ཁྱོད་ལ་སྦྲང་རྩི་བྱེད་པའི་ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་གཡོ་བའི་ཟུར་མིག་རིང་བ་དག་གིས་བལྟ་བར་འགྱུར། །ཕྱུགས་བདག་གླང་ཆེན་ལྤགས་རློན་འདོད་བཞིན་གྱོན་ནས་གར་ནི་རྩོམ་པ་འཕྲོགས་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །ཁྱོད་འོངས་སྔ་དྲོའི་ཐུན་མཚམས་ཉི་གཞོན་དམར་བའི་འོད་ཀྱིས་དམར་བའི་ཆུ་སྐྱེས་འཛིན་བྱེད་ཅིང། །རྒྱབ་ནས་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཟླུམ་པོའི་ནགས་ཀྱི་ཤིང་ཆེན་དག་གིས་བརྒྱངས་ནས་འཛིན་ཅིང་གནས། །ཞི་བའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་ཚེ་རི་ཡི་སྲས་མོས་གཡོ་མེད་མིག་གིས་གུས་པས་ལྟ་བར་བྱེད། །དེས་ན་བདག་པོའི་གནས་སུ་མཆོག་གི་བཙུན་མོ་རྣམས་ནི་རབ་དགས་སྒེག་པར་བྱེད་པ་ན། །མཚན་མོའི་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཡི་བདག་པོའི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་འགོག་བྱེད་པས། །ཁྱོད་ཀྱི་གློག་འོད་གསེར་མཚུངས་འོད་ཀྱི་སྣང་བས་ས་གཞིའི་ལམ་ནི་ཀུན་ནས་བསྟན་པར་མཛོད། །ཆུ་ཆར་འབྲུག་དབྱངས་སྒྲ་ཆེན་མང་པོ་མ་བྱེད་མཛེས་པ་དེ་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་འཆི་བར་འགྱུར། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁང་བཟངས་ཕུག་ནོར་ཉལ་ས་སྟེང་གི་རྒྱ་ཕུབས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་ནི། །ཡུན་རིང་འོངས་ལས་དུབ་པའི་རང་གི་དགའ་མ་གློག་མའི་དོན་དུ་མཚན་མོ་གནས་བྱས་ནས། །ཉི་མ་མཐོང་ཚེ་ཁྱོད་ནི་སླར་ཡང་ལྷག་མའི་ལམ་དག་ཤིན་ཏུ་མགྱོགས་པས་བགྲོད་པར་བྱ། །གང་ཕྱིར་སྙིང་གྲོགས་དག་གི་དོན་དུ་འབད་པ་


DTG197_Page_0689
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བྱས་པ་དེས་པར་བྱ་བ་བྱས་པ་ཉིད། །དེ་ཡི་དུས་སུ་ཉིན་མོར་བྱེད་པས་ལམ་ནི་དོར་ནས་མྱུར་དུ་འགྲོ་བར་བྱ། །འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་བསྒྲགས་ན་ཁྲོ་བ་ཆུང་བ་མིན་པ་ཁྱོད་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར། །མཚན་མོ་བདག་པོ་སོང་བའི་བུད་མེད་མིག་གི་མཆི་མ་སེལ་ལ་བདག་པོ་འོང་བ་བཞིན། །པདྨོའི་ཡུམ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གདོང་གི་མིག་ཆུ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་སེལ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར། །རབ་དུ་དང་བའི་སེམས་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་ཡི་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ནི། །ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡང་ནི་རང་བཞིན་སྐལ་བ་བཟང་པོ་བདག་ཉིད་འཆར་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་སླད་དེ་ཡི་ཀུ་མུ་ཏ་ནི་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་བཀུར་སྟི་བསྙེན་བཀུར་བྱེད། །བརྟགས་པས་དོན་ཡོད་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་གཡོ་ལྡན་ཉ་རྣམས་གྱེན་དུ་འཕར་ཞིང་ལྟ་བར་བྱེད། །དེ་ཡི་ཆུ་གོས་སྔོན་པོས་ཆུ་ཡི་དོགས་ཀྱི་ཚིང་ར་འཕྲོགས་པར་བྱས་ནས་སྤངས་པ་ན། །མ་འཕྲོག་ཅེས་ནི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་གའི་ལག་པ་དག་གིས་དབུས་སུ་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་བཞིན། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཆུ་འཐུངས་ལྟོ་ཁེངས་ལྗི་ནས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་ཡིན། །མཛེས་མའི་སྒྲོན་མ་མཛེས་པའི་བྲོ་བ་ཤེས་ན་ཇི་ལྟར་འདོར་བའི་ནུས་པ་ཡོང་པ་ཡིན། །ཁྱོད་ནི་དེ་པའི་རི་ལས་ཉེ་བར་འགྲོ་ཚེ་ངལ་བུ་དལ་བུའི་རླུང་ནི་ལྡང་འགྱུར་ཞིང༌། །བསིལ་བའི་རླུང་གིས་བསྒོས་བའི་ཨུ་དུ་མྺཱ་རའི་ནགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཆང་ཞིང་རོལ་རྩེད་བྱེད། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཆར་ཆེན་ཕབ་པས་ནོར་འཛིན་མ་ཡི་དྲི་དང་རླངས་པ་གཙང་མ་ཚོགས་པ་ནི། །སོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྣ་ཡིས་རྡུབ་ཅིང་བུ་གའི་ནང་དུ་སྐལ་བཟང་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས་པར་བྱེད། །དེར་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་ལྡན་སྲེག་ཟླ་ལས་སྐྱེས་དོན་དུ་ཕྱོགས་བ་ཅན། །གཙུག་ན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་མང་གི་དམག་ཚོགས་བསྲུང་པའི་དོན་དུ་བསྐོས་པ་དེ་ནི་གནས། །ཁྱོད་ཀྱི་མཁའ་ཡི་གངྒཱའི་ཆུ་ལས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་གཤེར་བ་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །མེ་ཏོག་གྲུ་ཆར་བདག་ཉིད་ཕབ་ང་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞིག་དེ་ནི་ཁྲུས་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། །གཙུག་ཕུང་ལྡན་དེ་ཆུ་འཐུངས་དགའ་བས་ཕྱིན་ནས་རི་གཟུང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་གར་དག་བྱེད། །མིག་ཟུར་དཀར་བའི་ཟེར་གྱིས་འཕྲོག་བྱེད་གཙུག་གི་ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་ཟེར་ནི་སྐྱེངས་བྱེད་ཀྱང༌། །གང་གི་ཆེ་བའི་མཇུག་སྒྲོ་མདོངས་འོད་ཚོན་རྩིས་བྲིས་བཞིན་མཛེས་པ་འོད་གྱུར་པ། །ཨུ་མའི་སྲས་ནི་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མ་བཞིན་དུ་རྣ་


DTG197_Page_0690
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བར་བྱེད་པ་ཡོད། །སྨྱིག་མའི་ཚལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དེ་ཡང་དག་མཆོད་ནས་སླར་ཡང་ལམ་ནི་བརྒལ་བར་མཛོད། །གྲུབ་པའི་ཁྱོ་ཤུག་དག་གི་ལག་པའི་པི་ཝང་ཆུ་ཐིགས་བརླན་ལ་འཇིགས་པས་ལམ་ནི་སྟེར། །ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་ས་བདག་དགའ་བའི་ལྷ་ཡི་སྲས་པོ་ཆུ་གཏེར་གཟུགས་འཛིན་ནི། །ས་ཡི་གཞི་ལ་བྱུང་ཞིང་ལྷུན་པོ་འདོད་འཇོའི་བུ་མོས་འོངས་ནས་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཁྱོད་ཀྱི་དེ་ཡི་རླབས་ལྡན་མཚོ་ཡི་ཆུ་འཐུངས་འོངས་པའི་ཚེ་ན་ཐག་རིང་མཐུ་ལས་ནི། །ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཕྲ་མོ་དང་ནི་སྦྲང་རྩིའི་བུ་ཡི་ཁ་དོག་བསྐུས་པར་གྱུར་པ་དང༌། །ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་མུ་ཏིག་དོ་ཤལ་དག་ནི་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞིན། །མཁའ་ལ་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་རྣམས་དག་གིས་འོག་ཏུ་བལྟ་ཞིང་ངེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར། །དེ་རྣམས་བརྒལ་ནས་བགྲོད་ཚེ་སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་བ་ཅན། །དཀར་ནག་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྫི་མ་སྟེང་དུ་བསྐྱོད་པར་གྱུར་པའི་མཛེས་པ་དག། ཀུན་དའི་མེ་ཏོག་གཡོ་བའི་རྗེས་འགྲོ་སྤྲང་རྩི་བྱེད་པའི་དཔལ་གྱི་མཛེས་པ་བཞིན་དུ་ནི། །མཛེས་ལྡན་ད་ཤ་ཞེས་བྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཆུང་མིག་གིས་བལྟ་འདོད་ལ་ནི་རང་ལུས་བསྟན་པར་མཛོད། །དང་པོར་ཚངས་ཕ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའི་ལྗོངས་ལ་ཁྱོད་ནི་བགྲོད་བྱ་འོག་ཏུ་གྲིབ་བསིལ་བྱ། །དེ་ནས་རྒྱལ་རིགས་བཅོམ་པའི་དུར་ལྡན་ཀུ་རུ་བ་ཡི་བཞིན་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པར་བྱ། །གང་དུ་སྲིད་སྒྲུབ་མདའ་རྣོན་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་རྒྱལ་རིགས་མང་པོའི་མགོ་བོ་བཅད་པ་ནི། །ཁྱོད་ཀྱི་གྲུ་ཆར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་ཕབ་པས་པདྨ་རྣམས་ནི་ཆད་པ་བཞིན། །མྱོས་པར་བྱེད་པའི་རོ་ལྡན་དགའ་མ་སྣར་མའི་ཚིག་གིས་མཚན་པའི་ཆང་ནི་སྤང་བྱས་ནས། །རང་གི་གཉེན་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ཡུལ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྟོབས་བཟང་གང་དེ་བལྟ་བར་བྱ། །ཀྭ་ཡེ་ཞི་ལྡན་སཱ་ར་སྭ་ཏིའི་ཆུ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཐུངས་བྱས་ནས། །ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་དག་ནི་ནག་པོར་འགྱུར་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པ་ཡང་ནི་དཀར་བ་ཉིད། །དེ་ནས་བགྲོད་པའི་ཕྱི་ནས་ཀ་ཁ་པ་ཡི་གྲོང་ཡོད་ཛ་ཧུའི་བུ་མོ་རི་རྒྱལ་གྱི། །ངོས་ལ་བགྲོད་པ་དུག་ཅན་རྒྱལ་པོའི་བུ་ནི་མཐོ་རིས་དེ་ཡི་ཐེམ་སྐས་བགྲོད་པ་བཞིན། །གང་གི་དབུ་བའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཽ་རཱིའི་ཞལ་གྱི་ཁྲོ་གཉེར་རྣམས་ལ་དགོད་པ་བཞིན། །བདེ་འབྱུང་སྐྲ་ནས་རླབས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་བཟུང་ནས་ཟླ་ཕྱེད་འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་བཞིན། །ཁྱོད་ནི་གལ་ཏེ་


DTG197_Page_0691
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དེ་ཡི་ཆུ་འཐུངས་བསམས་ནས་ལུས་ཕྱེད་ལྔ་མ་མཁར་ལས་འཕྱང་བ་ནི། །ལྷ་ཡི་གླང་པོ་བཞིན་ཏེ་ཆུ་དྲེའི་ཞིང་ནི་དྲི་མེད་དཀར་བའི་ཤེལ་བཞིན་སྣང་བ་ཉིད། །ཆུ་བོ་དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གླག་མ་བསམ་པས་འཕྲལ་ལ་ཡང་དག་འབྱུང་འགྱུར་མཛེས་པ་ནི། །ཡ་མུ་ན་ཡི་ཆུ་དང་གངྒཱ་འགྲོགས་བའི་མཛེས་པ་ལས་འོངས་གྱུར་ལ་གནས་མ་ཡིན། །རྡོ་ལེབ་སྟེང་དུ་རི་དགས་གནས་པས་རི་དགས་ལྟེ་བའི་དྲི་བཟང་འཛིན་པའི་རྡོ་ལྡན་ཞིང༌། །གངྒཱ་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་གྱུར་ཁ་བར་དཀར་བའི་གཡོ་མེད་གངས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཐོབ་བྱས་ནས། །ལམ་གྱིས་ངལ་བ་རྣམ་པར་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ཡི་རྩེ་ལ་སླེབས་ནས་འདུག་པ་ཡི། །མཛེས་པ་མིག་གསུམ་པ་ཡི་བཞོན་བ་དཀར་བའི་ཁྱུ་མཆོག་རྭ་ཡིས་འདམ་ནི་གླངས་བ་བཞིན། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་ཐང་ཤིང་ལག་པ་ཀུན་དུ་འཐབས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །མེ་ཡི་དུག་དང་མེ་སྟག་དག་གིས་འབྲོང་གི་དགའ་མའི་སྤུ་ཚོགས་མང་པོ་སྲེག་བྱེད་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་རྣམས་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ཆུ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཆར་ནི་བྱ་བར་འོས། །གང་ཕྱིར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་འབྲས་བུ་མང་པོའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཉིད། །དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་ལ་མ་བཟོད་ཆེ་བའི་དྲེགས་པ་ཀུན་དུ་ལྡན་པའི་རྐང་བརྒྱད་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཆོད་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས་མ་མཆོངས་རང་གི་ཡན་ལག་ཀུན་དུ་རྨས། །དེ་རྣམས་དག་ལ་རབ་ཏུ་བཞད་ལྡན་ཐོག་སེར་ཆར་པ་དྲག་ཕབ་མང་པོས་གཞོམ་པར་མཛོད། །རང་བཞིན་ངན་པའི་གནས་པ་དག་གི་འབྲས་མེད་རྩོམ་པའི་འབད་པ་རྣམས་ནི་ཅི་ཡང་མེད། །དེར་ནི་ཆེ་ཞིང་གསལ་བའི་རྡོལ་གཙུག་ན་ཟླ་ཕྱེད་འཛིན་པའི་རྐང་བཀོད་རྗེས་ལ་ནི། །རྟག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མ་མཆོད་ཀྱིས་གུས་པས་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་མཛོད། །གང་ཞིག་མཐོང་ན་བྱེད་པས་བྱས་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་འདོར་བྱེད་ཅིང༌། །གུས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ནི་དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གནས་པ་ཐོབ་བྱེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དྲི་ཞིམ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་གྱུར་པའི་ཁང་པ་ནང་ནས་སྙན་པའི་ཡིད་འོང་སྒྲ་འབྱུང་ཞིང༌། །མིའམ་ཅི་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་རྒྱལ་འགྱུར་ལས་ཡང་དག་དགའ་བས་གླུ་དབྱངས་སྒྲོགས། །རྡ་ཟླུམ་སྙན་པའི་སྒྲ་བཞིན་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྡོ་ཡི་གཙུག་ལག་ཁང་དེར་སྒྲ་སྙན་ནི། །བསྒྲགས་པར་གྱུར་ན་ངེས་པར་ཕྱུགས་བདག་དྲུང་དུ་གསུམ་འདུས་དབྱངས་སྙན་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་འབྱུང༌། །གངས་ཀྱི་རིལ་ཉེ་བའི་ཐང་ལ་


DTG197_Page_0692
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

རྐང་པ་བསྐྱོད་ཚེ་དེ་དང་དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ལ། །ཀྲཽཉྩའི་རི་ཡི་ལམ་ལ་རབ་གྲགས་བྷྲི་གུའི་བདག་པོའི་མདའ་ཕུག་དང་པའི་སྒོ་ཅན་ཡོད། །དེ་ནས་ནོར་སྦྱིན་ཕྱོགས་སུ་ཁྱོད་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཚོ་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་བའི་མཛེས་པ་ནི། །སྟོབས་ལྡན་སླུ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་འཇུགས་འཇལ་རྐང་པ་སྔོ་བསངས་ཡང་དག་བཀོད་པ་བཞིན། །མགྲིན་བཅུའི་ལག་པས་བསྐྱོད་བྱ་རི་ངོས་ཡངས་པ་དང་ལྡན་ཤེལ་གྱི་ཀཻ་ལ་ཤ་ཡི་རི། །སྐབས་གསུམ་མཛེས་མའི་གདོང་གི་མེ་ལོང་བསྟན་བྱའི་སྟེང་དུའང་སོང་སྟེ་ཅུང་ཟད་གནས་པར་བྱ། །གང་གི་རྩེ་མོ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཀུ་མུ་ཏ་ལྟར་མཁའ་ལ་ཁྱབ་བར་གནས་པ་ནི། །མིག་གསུམ་པ་ཡིས་རབ་ཏུ་བརྒད་པ་ཕྱོགས་བཅུ་དག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །དེ་ཡི་རི་ངོས་དག་ལ་ཁྱོད་ནི་འགྲོ་ཚེ་སྣུམ་པའི་སྨན་མཆོག་དག་དང་མཚུངས་པ་དང༌། །དེ་ནི་གཉིས་འཐུང་སོ་ནི་འཕྲལ་ལ་བཅད་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུར་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་དེ། །མཛེས་པའི་རི་བོ་ལ་ནི་གཡོ་བ་མེད་བའི་མིག་གིས་བལྟ་བྱ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། །སྟོབས་ལྡན་དཀར་བའི་དཔུང་པ་དག་ལ་གོས་སྔོན་བཀོད་པར་གྱུར་བཞིན་འབྱུང་བ་བདག་གིས་ཤེས། །དེར་ནི་བདེ་འབྱུང་སྦྲུལ་གྱི་གདུ་བུ་དོར་ནས་གཽ་རཱིའི་ལག་པ་དག་ལ་འཛིན་བྱེད་ཅིང༌། །གལ་ཏེ་ཡང་ནི་རོལ་རྩེད་ཆེད་དུ་ཞབས་ཀྱིས་འགྲོ་བས་རི་ལ་དེ་དག་དལ་འགྲོ་ན། །ཁྱོད་བགྲོད་ལུས་ནི་འཁྱོག་པོར་འགྲོ་ཞིང་ནང་ན་གནས་པའི་ཆུ་ཆེན་དག་ནི་སྤང་བྱ་ཞིང༌། །བཀབ་པར་བྱས་ནས་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་རྐང་བའི་བདེ་བ་རེག་པར་བྱ་བ་མཛོད། །རིགས་གནས་དེར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆུ་རྣམས་སྐྱུགས་པར་བྱས་པས་ངེས་པར་ནང་ན་མེད་བ་ན། །ལྷ་ཡིན་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ནི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཟུང་ཁང་བཟངས་ནང་དུ་འཁྱེར་པར་བྱེད། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཚ་བས་གདུངས་པ་དེ་རྣམས་ཆེད་དུ་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ནི་མི་གཏོང་ན། །རོལ་སྒེག་གཡོ་བའི་མཛེས་མ་དེ་རྣམས་རྣ་བར་རྩུབ་པའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་བས་འཇིགས་པར་བྱ། །ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བྲན་པ་དང་ལྡན་དྲི་བཞོན་གྱིས་བསྐྱོད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་གཡོ་བཞིན་དུ། །ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་འོད་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའི་གོས་ཀྱིས་རི་དབང་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གཡོགས་བྱ་ཞིང༌། །ཡིད་འོང་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་ནི་གསེར་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་གསར་པ་ལྟར་དེའང་འཐུང་བ་དང༌། །ས་སྲུང་བུ་ཡི་གདོང་པའི་གོས་ནི་ཅི་འདོད་སྤྱད་ཅིང་དགའ་བའང་སྐད་ཅིག་བྱ་བར་མཛོད། །ཀྭ་ཡེ་འདོད་བཞིན་རྒྱུ་བྱེད་ཁྱོད་ནི་དེས་


DTG197_Page_0693
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ལས་རྒལ་ཚེ་ལྕང་ལོ་ལྡན་མ་ཤེས་པར་འགྱུར། །སླར་ཡང་རི་དེ་གཡོ་ལྡན་གངྒཱའི་ཆུ་གོས་ལྡན་མའི་བདག་པོ་བཞིན་དུ་མི་མཐོང་མིན། མཐོང་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་སྟེང་ཆར་སྤྲིན་ཆེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུ་བྱས་བྱས་དུས་སུ་ནི། །གང་ཞིག་འདོད་ལྡན་མ་ནི་ལེན་བུ་མུ་ཏིག་དྲ་བས་བསྒྲིགས་པའི་ཕྲེང་བ་ལྡན་པ་བཞིན། །ཁྱོད་ལ་གློག་འོད་ལྡན་བཞིན་སྒེག་པའི་མཛེས་མ་དང་ལྡན་དབང་པོའི་གཞུ་བཞིན་བཀྲ་བར་ལྡན། །སྙན་པའི་དབྱངས་ནི་ཟབ་པ་བཞིན་དུ་གླུ་དབྱངས་དག་དང་རོལ་མོའི་དབྱངས་སྙན་རྣམས་དང་ལྡན། །ཆུ་ཡི་སྙིང་པོ་ཅན་བཞིན་ས་གཞི་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་མཐོ་བཞིན་རྩེ་མོ་མཁའ་ལ་རེག། གང་དུ་ཁྱད་པར་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྱོད་དང་ཁང་བཟངས་མཚུངས་པའི་ཆེད་དུ་ནི་ནོར་བུར་ལྡན། །གང་དུ་ན་ཆུང་རྣམས་ནི་ལག་པད་མཛེས་ཤིང་ལེན་བུའི་ཀུན་ད་གཞོན་ནུའི་སྐྲ་ནི་འཆིང༌། །གདོང་གི་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་ཞིང་དཀར་བའི་གེ་སར་དབལ་ནི་གསར་པ་དག་གིས་མཛེས་བྱས་ཤིང༌། །གཙུག་ཕུད་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་མཛེས་ཤིང་རྣ་བར་ཨུཏྤལ་ཅན། །སྐྲ་མཚམས་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་དག་དང་ལྡན་པའང་ཁྱོད་ནི་ཉེ་བར་འོངས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །གང་གི་དཀར་པོའི་ནོར་བུ་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཆུ་སྐྱེས་ལྟར་མཛེས་པའི། །ཡང་ཐོག་གཞི་ལ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ནི་མཆོག་གིས་དགའ་མ་དང་བཅས་ཡང་དག་གནས་བྱས་ནས། །དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་རབ་ཏུ་འཁྲུངས་བའི་དགའ་མའི་རོ་ལྡན་ཆང་ནི་ཀུན་དུ་འཐུང་བྱེད་ཅིང༌། །དལ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་རྣམས་ལ་ནི་བརྡུངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཟབ་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞིན། །གང་དུ་རབ་བགྲོད་ཆེས་ཆེར་འདར་བས་ལེན་བུ་ལྷུང་ཞིན་མནད་ར་བའི་མེ་ཏོག་ནི། མཆང་པར་གྱུར་ཅིང་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་བ་མཛེས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་དང༌། ནུ་རྒྱས་མུ་ཏིག་དྲ་པ་མཚར་བར་གྱུར་ཅིང་དོ་ཤལ་སྲད་བུ་ཆད་པར་གྱུར་པ་ཡི། །འདོད་ལྡན་མ་རྣམས་མཚན་མོ་ལམ་དུ་འགྲོ་ལ་བྱུང་བ་འོད་ལྡན་ཤར་ཚེགས་ལ་བར་བྱེད། །གང་ཆེད་ཆགས་བས་གནོད་སྦྱིན་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་འོག་བག་བཅིངས་པ་འགྲོལ་ཞིང་གོས་དག་ནི། །བསལ་ལ་མཛའ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་མས་འདར་བར་གྱུར་ཅིང་གཡོ་བའི་ལག་པ་འཕེན་པ་ན། །མཆོག་ཏུ་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་དང་ལྡན་རིན་ཆེན་མར་མེ་མངོན་དུ་མཐོང་བར་བྱེད་པ་ནི། །ངོ་ཚས་རྨོངས་བ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་དག་གིས་ཕྱེ་མ་གཏོར་


DTG197_Page_0694
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བར་གྱུར་པ་འབྲས་མེད་འགྱུར། །གང་དུ་ཆུ་འཛིན་ས་སྟེང་གནས་རྣམས་འདྲེན་བྱེད་རྟག་འགྲོས་གཞལ་མེད་ཁང་ནང་ངེད་པ་ན། །གང་ཞིག་རང་གི་ཆུ་ཐིགས་དག་གིས་བཀྲ་བའི་རི་མོ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྐྱོན་བྱུང་ནས། །ངོ་ཚ་རེག་བ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་འདྲ་དུམ་བུ་དུམ་བུ་དག་ཏུ་འཐོན་པར་བྱེད་པ་ནི། །དྲ་མིག་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དུ་བཞུགས་པ་འཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་བཞིན། །གང་དུ་བུད་མེད་མཆོག་རྣམས་བདག་པོ་མཆོག་གིས་ཀུན་ནས་འཁྱུད་པ་རྣམས་ནི་བཏང་བ་ན། །ལུས་ནི་ཀུན་ནས་གདུང་བར་བྱེད་ལ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་སྲད་བུའི་དྲ་བ་འཕྱང་བ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པ་མེད་ཅིང་དཀར་བའི་ཟླ་བའི་འོད་རྣམས་གསལ་བར་མཐོང་པར་གྱུར་པ་ན། །ཆུ་ཐིགས་འབབ་པ་ཀུན་ནས་བྱུགས་པས་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་ཉིད། །གང་དུ་གནོད་སྦྱིན་བདག་པོའི་གྲོགས་བཟང་ལྷ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཤེས་བྱས་ནས། །འཇིགས་པ་མང་ལས་ཡིད་སྲུབས་གཞུ་ནི་རྐང་དྲུག་པ་ཡི་གཞུ་རྒྱུད་ཅན་དེ་དོར་བས་ཆོག །བདག་པཱི་འབེན་ལ་མཛེས་མའི་སྨིན་མ་འཁྱོག་པོའི་གཞུ་ལ་ཟུར་མིག་གཡོ་བ་དག་གི་མདའ། །རོལ་སྒེག་གཡོ་བརྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ཉིད། །དེ་ན་ནོར་གྱི་བདག་པཱི་ཁང་བཟངས་ལས་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་ན་བདག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནི། །མཐོ་རིས་བདག་པོའི་གཞུ་དང་འདྲ་བའི་རྟ་བབས་མཛེས་པས་རིང་ནས་འཚམ་པར་བྱས་པ་སྟེ། །གང་གི་སྐྱེད་ཚལ་མནྡར་དང་ལྗོན་ཤིང་གཞོན་ནུ་བདག་གི་མཛེས་མའི་བུ་ལྟར་ནི། །བསྐྱངས་པའི་མཐུ་ལས་འཕེལ་བའི་མེ་ཏོག་ཆུན་འཕྱང་ཐུར་དུ་འཕྱང་བ་ལག་པས་ཐོབ་བྱ་ཡོད། །བཀོང་མ་བཟང་མོའི་ཆུ་ནི་མར་ཀ་ཏའི་རྡོ་ཡི་ཕྲིང་བ་བསྒྲིགས་པའི་ལམ་སྐས་ཅན། །འདི་ནས་མཛེས་པའི་གསེར་གྱི་པདྨ་རྒྱས་པ་རིན་ཆེན་རྩ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་སྟེ། །གདུང་བ་དང་བྲལ་ངང་བའི་ཚོགས་རྣམས་དག་ནི་གངྒཱའི་ཆུ་ལ་གནས་པར་བྱས་པའི་ཚེ། །ཁྱོད་ཉིད་ཡང་དག་མཐོང་བར་གྱུར་ཀྱང་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཡིད་འོང་མཚོ་ལས་འགྲོ་མི་འགྱུར། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ནི་གློག་གི་དག་འམ་གཡོ་བཞིན་ཉེ་བར་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན། །མཚོ་དེའི་དོགས་ན་མཛེས་པའི་རི་བོ་ཡིད་འོང་མཆོག་གི་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །རྩེ་མོ་མཛེས་པར་བྱས་པར་གསར་གྱི་བསྐོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བྱ་བ། བདག་གི་དགའ་མ་དགའ་བྱེད་


DTG197_Page_0695
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དང་བཅས་དེ་ཉིད་སེམས་གདུངས་བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་དྲན་པར་གྱུར། །དེ་ལ་ཀུ་རུ་བ་ཀའི་ཤིང་གིས་བསྐོར་བའི་ཡལ་གའི་ཁང་བཟངས་དང་ལྡན་ཉེ་བ་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཤིང་དམར་དང་ཀེ་ས་ར་ཡི་ཤིང་ཆེན་ཡལ་འདབ་གཡོ་བ་མཛེས་པ་ཡོད། །གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་སུ་གྱུར་བའི་དགའ་མ་བདག་དང་བཅས་པའི་གཡོན་པས་བསྒྲུན་འདོད་ཅིང༌། །གཞན་ལ་གདོང་གི་ཆང་འཐུངས་མེ་ཏོག་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་དགའ་མ་དེ་ནི་བདག་འདོད་གྱུར། །དེ་ཡི་དབུས་ན་རབ་དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་གསེར་གྱི་སྡོང་པོ་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བར་གནས། །རྩ་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཆེ་བ་མིན་པ་འོད་འཕྲོ་བ། །གང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་བཟང་མགྲིན་སྔོན་གནས་ནས་ཉིན་ཕྱེད་སོང་ཚེ་རོལ་སྒེག་གར་བྱེད་ཅིང༌། །བདག་གི་མཛེས་མ་རིན་ཆེན་གདུ་བུ་འཐབ་པའི་དབྱངས་སྙན་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡོད། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་པར་མཚན་པ་ཀྭ་ཡེ་ལེགས་པའི་ཐུགས་འཛིན་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་བྱ། །སྒོ་ཡི་མཐའ་དང་ཉེ་བ་དག་ན་དུང་དང་པདྨའི་གཟུགས་བྲིས་མཐོང་བར་བྱས་པ་ན། །ད་ལྟ་བདག་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པས་ངེས་པར་མཛེས་པ་དམན་པ་ཉིད་དུ་གནས་པར་ངེས། །ཉི་མ་ནུབ་བར་གྱུར་པས་ངེས་པར་པདྨ་དག་གིས་མཛེས་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཉིད། །མཛེས་མ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་ཆེད་མྱུར་དུ་གཤེགས་ནས་གླང་ཕྲུག་ལུས་བཞིན་ཆུང་བ་ཡིས། །མཛེས་པའི་རི་བོ་དེ་ཡི་ངོས་ལ་གནས་ནས་དང་པོར་ལེགས་བཤད་སྙན་པའི་གསུང་གླེང་མཛོད། །བདག་གི་ཁང་ནང་འཇུག་ཚེ་མེ་ཁྱེར་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཆུང་ཤིང་ཆུད་པ་ནི། །མཛེས་ཤིང་རོལ་པའི་སྨིན་མ་གཡོ་བའི་གློག་གི་མིག་ནི་བྱས་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བར་འོས། །དེ་ན་བདག་གི་དགའ་མ་ལུས་ཕྲ་མདོག་མཛེས་གཉིས་སྐྱེས་བཀྲ་བའི་ཕྲལ་མ་མཆུ་དག་ནི། །བིལ་མ་སྨིན་པ་བསྐྱེད་པ་ཕྲ་ཞིང་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་བའི་རི་དགས་མིག་ཅན་ལྟེ་བ་དམའ། །རོ་སྨད་སྦོམ་ཞིང་དལ་གྱིས་འགྲོ་མཁས་འོ་མ་འཛིན་པ་དག་གི་བར་དག་མཆོག་ཏུ་མཛེས། །ན་ཆུང་དག་གི་ཡུལ་ལ་མངོན་དུ་ཞེན་པར་བྱེད་པོ་ཚངས་པས་དང་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར། །གཞོན་མ་དེ་ནི་བདག་གི་སྲོག་ནི་གཉིས་པར་ཤེས་པར་མཛོད་ཅེས་དལ་གྱིས་སྨྲ་བར་བྱ། །བདག་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་ལ་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་གྱུར་ཏེ་དང་མོ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་བཞིན། །འདི་ལ་ཉིན་ཞག་མང་པོ་འོང་བ་རྣམས་སུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །དགུན་སྨད་པདྨ་ཅན་


DTG197_Page_0696
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ནི་ཁ་བས་ཉམས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་གཞན་ཐོབ་པར་བདག་གིས་ཤེས། །དགའ་མ་དེ་ནི་ངེས་པར་མཆི་མ་མང་པོ་བབས་ལས་མིག་འཕུར་ཆེ་བ་དག་ཏུ་གྱུར། །སྟེང་འོག་ཆུ་ཡི་པགས་པ་དག་ནི་ཤུགས་རིང་ཤིན་ཏུ་དྲོ་བའི་དབུགས་ནི་དུ་མ་བྱས། །གདོང་ནི་ལེགས་པར་བཀོད་ལ་ལེན་བུ་འཕྱང་བས་བསྒྲིབས་པས་མཐའ་དག་གསལ་བ་མིན་པ་ནི། །ཟླ་བའི་འོད་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཁྱོད་ནི་འོངས་པས་བསྒྲིབས་ལས་སྣང་མིན་སྨན་པ་འཛིན་པ་བཞིན། །གཏོར་མ་བྱེད་པའང་བྲལ་བས་བཏུད་པར་གྱུར་པ་བདག་འདྲ་ཡིད་ཀྱིས་རྟོགས་བྱ་འདྲི་བའམ། །སྙན་པའི་ཚིགས་གིས་སྨྲ་བའི་ཤ་རི་ཀ་ནི་གུར་གྱི་ནང་ན་གནས་ཤིང་གནས་པ་ལ། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་མོ་དེ་ཡི་དགའ་བ་དྲན་ནམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་བྱེད་པ་བདག་ཀྱང་ནི། །ཁྱོད་ནི་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན་ནི་ང་ནི་མདུན་དུ་འོངས་ཤིང་དགའ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དྲི་མའི་གོས་དང་བཅས་པའི་རང་གི་ཕང་པར་པི་ཝང་བཞག་བྱས་ནས། །བདག་གི་མིང་ནས་བོད་པས་མཚན་ཅིང་འདོད་པའི་དབྱངས་སྙན་ཆེར་སྒྲོགས་སྙན་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །རང་གིས་བྱས་པར་གྱུར་ཀྱང་དབྱངས་སྙན་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཅས་ནས་སེམས་ཞིང་ཡང་ཡང་ནི། །མིག་ཆུས་བརླན་པའི་རྒྱུད་མངས་ཅུང་ཟད་ཕྱི་བར་བྱས་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ནི་འོང་བར་འགྱུར། །བདག་ནི་འོངས་པའི་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཉིན་ཞག་དང་ནི་ཟླ་བ་སོང་བའི་ལྷག་མ་རྣམས། །ས་ལ་རྣམ་པར་འགོད་ཅིང་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་གངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྣམས་ནི་སྒྱུར་བར་བྱེད། །བདག་ཅན་ནམ་ནི་ཕྲད་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པ་སྙིད་ལ་སེམས་པའི་རྩོམ་པ་མང་པོ་བྱེད། །ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་རྣམས་ནི་བདག་པོ་བྲལ་བས་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་གདུང་བ་མང་པོ་ཉིད། །ཉིན་མོའི་བར་ལ་བྱ་བ་དང་ལྡན་བདག་དང་བྲལ་ལས་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མིན་ན་ཡང༌། །མཚན་མོ་ཤིན་ཏུ་རིང་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བྱ་མེད་གདུང་བ་ཆེ་བར་བདག་གིས་ཤེས། །ལེགས་མ་མཚན་རིང་རྣམས་ལ་གཉིད་བྲལ་སྟན་མེད་ས་ལ་ཉལ་ཚེ་དྲ་མི་གཉེ་བར་ནི། །གནས་ནས་བལྟ་བྱ་བདག་གི་ཕྲིན་རྣམས་བཟླས་པ་རྣམས་ནི་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་ཉིད། །བྲལ་བས་ལྷག་པར་གདུངས་པས་ས་ཡི་གཞིལ་གཞོགས་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་ཉལ་བར་གྱུར་པ་ནི། །ཆོས་གཅིག་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཆ་གཅིག་ལྷག་མ་རྩ་བར་གནས་པའི་ལུས་བཞིན་དུ་ནི་གྱུར། །བདག་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་ཚེ་འདོད་པའི་དགའ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མོ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་སོང༌། །གང་དེ་ད་ལྟར་བྲལ་བ་ལས་སྐྱེས་མཆི་མ་དྲོན་མོ་རྣམས་བཅས་


DTG197_Page_0697
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ཉིད། །ཁྲུས་ཀྱིས་དག་ཅིང་ཡངས་ཤིང་རྩུབ་པའི་སྐྲ་ཡི་ལེན་བུ་འགྲམ་པ་དག་ལས་འཕྱང་བ་རྣམས། །དབུགས་ཀྱི་རླུང་གིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་མཆུ་ཡི་འདབ་མ་དག་ནི་དལ་བར་དེས། །གཉིད་ནི་འདོད་བ་མེད་ཅིང་བདག་དང་ཕྲད་བ་ལས་བྱུང་གཉིད་ནི་ཅུང་ཟད་འབྱུང་འགྱུར་ཞེས། །དགའ་མ་དེ་ནི་འདྲེན་བྱེད་མཆི་མ་དང་བཅས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་པ་མཐོང་བས་འགོག་པར་བྱེད། །བདག་གིས་བཅིངས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ལེན་བུ་བྲལ་བའི་ཉི་མ་དང་པོ་ཉིད་ལ་དོར་བྱས་ནས། །ལེན་བུ་རྣམས་ནི་གཅིག་གྱུར་རེག་པ་རྩུབ་པ་མི་བཟད་འགྲམ་པ་དག་ལ་གནས་པ་ལས། །སེན་མོ་རིང་བའི་ལག་པས་རེག་པའི་ཉོན་མོངས་ལྡན་པས་ལན་ཅིག་མིན་པར་སྒྱུར་བྱེད་མ། །རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་གདུང་བྲལ་གྱུར་པ་བདག་གིས་གང་བདེ་དགྲོལ་བར་བྱ། །མིག་ནི་མཆི་མ་མང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུངས་ལ་རྫི་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་པར་བྱས་ནས་ནི། །ཟླ་བའི་རྐང་བའི་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་སིལ་མ་རྣམས་ནི་དྲ་མིག་ནང་ནས་ཞུགས་པ་ན། །བཀབ་པ་བསལ་ཏེ་མངོན་དུ་འོངས་ནས་དང་པོར་དགའ་འགྱུར་ལྡོག་པ་ན་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད། །སྤྲིན་དང་བཅས་པའི་ཉིན་མོ་ས་ལ་གནས་པའི་པདྨ་རྒྱས་མིན་ཟུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན། །དགའ་མ་དེ་ནི་ཉིན་པར་མཛའ་བོའི་གྲོགས་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ནི་གཏོང་མིན་བཞིན། །ལུས་ཕྲ་མ་ལ་གཅིག་ནི་བལྟ་ཚེ་ཀུན་གྱི་རྨད་བྱུང་བལྟ་བས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། །མཚན་མོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ཉལ་བར་གྱུར་ལ་མཛེས་མ་གཉིད་བྲལ་ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་ཁྱོད། །དྲ་མིག་དང་ནི་ཉེ་བར་གནས་ནས་ཉལ་སར་ཉེ་བར་འོངས་ཏེ་དེ་ནི་དགའ་བར་མཛོད། །ལེན་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་རེག་པ་འགྲམ་པ་ལ་གནས་སེན་མོ་མཐོ་བའི་ལག་པ་ཡིས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ས་ཡི་གཞི་ཡི་མལ་གྱི་སྟེང་དུ་གཞོགས་གཅིག་ནི། །ལྟུང་བར་གྱུར་ཅིང་དེ་ཡི་མཐའ་ན་མཆི་མ་རྣམས་ནི་འབབ་པ་དོ་ཤལ་ཆད་པ་དག །གཡོ་ཞིང་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་མཐོང་ཉིད་ཀྱིས་དལ་གྱིས་བརྗོད་པར་བྱ། །མཛེས་མ་དེ་ནི་རྒྱན་རྣམས་ཡང་དག་གཞག་ཅིང་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲལ་འཛིན་བྱེད་ཅིང༌། །གདུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་མལ་སྟན་སྟེང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲེ་ལྡོག་བྱེད་པ་ན། །ཁྱོད་ཀྱང་འཕྲལ་ལ་ཆུ་ཡི་རང་བཞིན་མཆི་མ་འཛག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། །ཕལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནང་གི་བདག་ཉིད་བསྟན་པས་སྙིང་རྗེ་ཅི་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་མོ་བདག་ལ་མཛའ་བ་མང་དུ་འཛིན་པ་


DTG197_Page_0698
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བདག་གིས་ཤེས། །དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་དང་པོར་བྲལ་ལ་དེ་ནི་བདག་ལ་སེམས་པར་བྱེད། །སྐལ་བཟང་ནང་གི་བསམ་པ་དག་གིས་བརྗོད་པ་ངེས་པར་བརྫུན་མིན་བདེན་པར་ཤེས་པ་ནི། །བདག་གིས་གང་གང་བརྗོད་པ་མ་ལུས་ཡུན་རིང་མིན་པར་ཁྱོད་ལ་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ལེན་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མི་གཟུང་གཉིས་པོ་གཡོ་བ་འགོག་ཅིང་མིག་སྨན་བྱུག་པས་གཏོར་བ་དང༌། །ཉེས་པར་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ལས་སྨིན་མའི་རྣམ་འགྱུར་བརྗེད་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། །ཁྱོད་ནི་ཡང་ལ་རི་དགས་མིག་ཅན་འདྲེན་བྱེད་སྟེང་ནི་གཡོ་བར་བྱེད་པར་བདག་གིས་ཤེས། །གང་ཞིག་ཉ་ཡིས་བསྐྱོད་ལས་ཆུ་སྐྱེས་གཡོ་བའི་དཔལ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དང་མཚུངས། །དེ་ཡི་བདག་གི་ལག་པའི་སེན་མོའི་རྗེས་ནི་མེད་ཅིང་མུ་ཏིག་རྣམས་ཀྱི་དྲ་བ་ནི། །ཡུན་རིང་ཉིད་ནས་འདོར་བར་བྱས་པར་གྱུར་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ནི། །བདག་གིས་ལག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་མེད་ཀྱང་ཁྱོད་འོངས་སྐལ་བཟང་དབང་གིས་ནི། །དེ་ཡི་ཆུ་ཤིང་གསར་པའི་སྡོང་པོ་བརླ་ཡང་གཡོན་པ་གཡོ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་དེ་ལ་དེ་ཡི་དུས་སུ་གལ་ཏེ་བདེ་བའི་ཉིད་ནི་ཐོབ་གྱུར་ན། །དེ་ཚེ་ཁྱོད་ནི་ཐུན་ཚོད་བར་དུ་སྒྲ་སྒྲོགས་མིན་པར་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་གནས་པར་མཛོད། །དེ་ཡི་བདག་པོར་གྱུར་བ་བདག་ལ་དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་རྨི་ལམ་ནི། །མགྲིན་པར་ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་དག་གིས་ཆེ་བར་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་འཕྲལ་ལ་གཏོང་བར་བྱེད། །རང་གི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསིལ་བས་བསྒོས་པའི་རླུང་གི་མཱ་ལ་ཏ་ཡ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་མེ་ཏོག་བཅས་པ་དེ་ནི་བསླད་ནས་ཀྱང་ནི་དེ་ཡི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ཁྱོད་ནི་གློག་གི་འདྲེན་བྱེད་གཡོ་ཞིང་གཡོ་བ་ཁྱོད་མདོག་དང་མཚུངས་གནས་སུ་གནས་བྱས་ནས། །ཁེངས་ལྡན་མ་ལ་འབྲུག་དབྱངས་ཚིག་ནི་སྙན་པའི་བརྗོད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་རྩོམ་པར་མཛོད། །ཀྭ་ཡེ་ཁྱོད་ལྡན་ཆུ་གཞོན་མིང་ཅན་བདག་ནི་རྗེ་ཡི་གྲོགས་བཟང་ཡིན་པར་ཤེས་པར་མཛོད། །དེ་ཡི་འཕྲིན་སྙན་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པར་གྱུར་བ་ཉིད། །བདག་གི་སྒྲ་ནི་བསྒྲགས་ཚེ་ལམ་བགྲོད་དུབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་སྒོ་ཡི་ནང་དུ་འབྲོས་པར་བྱེད། །སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལེན་བུ་འགྲོལ་ཞིང་འདོད་པས་གཟིར་བར་མཚོན་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་དེ་སྐད་བཤད་ཚེ་དྲི་བཞོན་བུ་ནི་མི་ཐིལ་ཡི་བུ་མོས་མཐོང་བ་བཞིན། །དེ་ནི་དགའ་བདེའི་སྙིང་གིས་ཁྱོད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་བལྟ་ཞིང་བདེན་པ་ཉིད་


DTG197_Page_0699
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དུའང་ངེས་པ་ཉིད། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་དེ་ནས་ལེགས་པར་གནས་ལ་གཞན་ཡང་ཉན་འདོད་སྒྲ་ལྡན་མ་རྣམས་ནི། །བདག་པོའི་ཚིག་ནི་སྙིང་གྲོགས་བདག་གིས་ཁྱེར་འོངས་གྱུར་ལས་ཕྲད་ལྟར་ལྷག་མར་ལུས་པ་ཉིད། །ཀྭ་ཡེ་ཚེ་ལྡན་བདག་གི་ཚིག་དང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་ནི། །ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ནི་རྒྱལ་པོར་མ་ཡི་རི་ཡི་གནས་ན་གནས་ཤིང་འཚོ་བ་ཉིད། །ཁྱོད་ནི་སྤངས་པར་གྱུར་ལ་ཀྭ་ཡ་མཛེས་མ་དགེའམ་དྲི་ཞེས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་མཛོད། །གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་བྱེད་པ་ཉམས་ལ་དང་པོར་དེ་འདྲའི་དབུགས་དབྱུང་བྱེད་པ་ཉིད། །ལུས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་པས་ཕྲ་གྱུར་དང་ནི་ཤིན་ཏུ་གདུང་བས་གདུ་དས་གྱུར་དང༌། །མཆི་མ་འཛགས་པས་མཆི་མ་འཛག་གྱུར་ཆེ་བར་ཕྲད་འདོད་ཉིད་ཀྱི་ཕྲད་འདོད་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་ལྷགས་པས་དབུགས་དྲོན་ཤུགས་རིངས་མཆོག་ཏུ་ལྷགས་གྱུར་རིང་ནས་འཇུག་པ་ཅན། །བསོད་ནམས་ཆོམ་རྐུན་དག་གིས་ལམ་བཀག་གྱུར་ཅིང་དེ་རྣམས་ཡིད་ལ་སིམ་ཞིང་འཇུག་པ་ཡིན། །གྲོགས་མོའི་མདུན་དུ་དེ་ཡི་རྣ་བ་ལ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་ནི་རེག་པར་ཐོབ་གྱུར་པས། །ཁྱོད་ཀྱི་གང་ཡང་གུས་པའི་གཏམ་གྱི་ཆེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆེ་བའི་སྒྲ་འདི་བརྗོད་པར་འོས། །གང་དེ་རྣ་བའི་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་གང་ཡང་འདས་ཤིང་མིག་དག་གིས་ནི་མཐོང་བྱ་མིན། །ཁྱོད་དང་དགའ་བས་འཕྲད་འདོད་གྱུར་ཞེས་བདག་གིས་ཁ་ཡི་ཚིག་འདི་ཟེར་ཞེས་སྨྲ་བར་མཛོད། །འཁྲི་ཤིང་འགའ་ལ་ཡན་ལག་མཛེས་པ་འཇིགས་པ་བཅས་རི་དགས་མོ་ལ་མིག་མཛེས་གཡོ་བ་མཐོང༌། །འགྲམ་པའི་མཛེས་འོད་རི་བོང་ཅན་ལ་སྐྲ་རྣམས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་མཇུག་སྒྲོའི་ཚོགས་ལ་མཐོང༌། །སྨིན་མའི་རོལ་སྒེག་མཛེས་མ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཀླུང་རླབས་ཕྲེང་ཕྲ་མོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཐོང༌། །ཨེ་མ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་གཡོན་མིག་ཁྱོད་དང་མཚུངས་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆར་གྱིས་བརླན་ལས་དྲི་མེད་སྦྲང་རྩི་ཅན་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་གདོང་འདི་མཛེས་སོ་ལུས་ཕྲ་མ། །ཁྱོད་ནི་རིང་གྱུར་བདག་ནི་ཕྲ་བའི་ལུས་གྱུར་མདའ་ལྔ་པ་ཡིད་གདུང་བ་ཡང་ཡང་བྱིན། །སོ་ཀ་རྫོགས་པའི་མཐའ་རུ་ཕྱོགས་ཀུན་ཆེ་བའི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པོས་བསྒྲིབས་པས་ཉི་མ་ཡི། །སྣང་བ་རྣམས་ནི་ཉམས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་ཆར་འོང་བདག་གིས་ཞག་གི་གྲངས་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན། །ཁྱོད་ནི་རྡོ་ལེབ་གཞི་ལ་ཁམས་ཀྱི་མཚོན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དགའ་དང་ཁྲོ་བས་ལེགས་བྲིས་ཏེ། །དེ་རྙེད་རྫོགས་ནས་འདོད་པ་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ན། །ཚིག་ལན་མ་བྱུང་བདག་ལ་མཆི་མ་མང་པོ་ཡང་ཡང་བྱུང་བས་ཟུགས་པས་མིག་ལ་ཁྲོ། །དེར་ཡང་


DTG197_Page_0700
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་སྐལ་བ་མེད་པས་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག །ཁྱོད་ནི་བདག་གི་རྨི་ལམ་དག་ཏུ་འོངས་ཤིང་ཐོབ་པ་ཅི་ཡང་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན། །ཁོ་བོས་དམ་དུ་འཁྱུད་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ནམ་མཁའ་དག་ལ་ལག་ཡུག་བྱ་བ་ནི། །ས་ལ་གནས་པའི་ནགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ངེས་པར་མ་མཐོང་མ་ཡིན་མང་པོ་རུ། །མུ་ཏིག་བརྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་རྣམས་ལ་མཆི་མའི་དུམ་བུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དེ་ཝ་དཱ་རུའི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡལ་གའི་འདབ་མ་རྣམས་ནི་འཕྲལ་དུ་བཅད་བྱས་ནས། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ནི་འོ་མ་ཟགས་པའི་དྲི་བཟང་དང་ལྡན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞུགས་པའི་དྲི་བཞོན་རྣམས། །གང་ཞིག་བདག་ལ་དང་པོར་རབ་ཏུ་འཁྱུད་དོ་ཀྭ་ཡེ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་དེ་རྣམས་ནི། །གངས་ཀྱི་རི་ལ་གལ་ཏེ་སོང་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་རེག་པ་ངེས་བར་གྱུར་རོ་ཅེའོ། །ཐུན་གསུམ་མུན་པ་ཅན་མ་ཡུན་རིང་གྱུར་བ་སྐད་ཅིག་བཞིན་དུ་བསྡུས་པ་ཅི་ལྟར་ཡིན། །ཉིན་པར་ཡང་ནི་གནས་སྐབས་ཀུན་དུ་ཅུང་ཟད་གདུང་བའང་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན། ཤིན་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །བདེ་བ་མཐའ་གཅིག་ལྡན་པས་སུ་ཡིན་གཉེར་སྐལ་བ་དམན་པར་གྱུར། །ཁྱོད་དང་བྲལ་བའི་གདུང་བ་རྣམས་དང་ཆེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟན་པར་མིན་པར་བྱས། །བདག་ནི་ཞག་གྲངས་མང་པོའི་བདག་ཉིད་བགྲང་ཞིང་ནང་གི་བསམ་པས་མི་འཆི་བར་ནི་ཤེས། །ཀྭ་ཡེ་དགེ་ལེགས་ལྡན་མ་ཁྱོད་ཀྱང་མྱ་ངན་མང་པོ་ཤིན་ཏུ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །བདེ་བ་མཐའ་གཅིག་ལྡན་པས་སུ་ཡིན་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་གཅིག་པ་ཡང་སུ་ཞིག་ཡིན། །དེ་དག་འཁོར་ལོ་རྩིབས་ནི་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་སྟེང་དུའང་རིམ་གྱིས་བསྐོར་བ་བཞིན། །ཁྱབ་འཇུག་ལག་འགྲོའི་གནས་ན་གཉིད་ལས་ལངས་ཚེ་རྗེ་བོ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ལུང་རྫོགས་པ་ཉིད། །དེ་ལ་ཟླ་བ་བཞིན་ཡོད་དེ་བར་མིག་ནི་ཟུམ་པར་བྱས་ནས་ཁྱོད་ནི་གནས་པར་མཛོད། །ཕྱི་ནས་བདག་ཅག་གཉིས་ནི་ཡུན་རིང་བྲལ་བར་ལས་བྱུང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཐོབ་སྟེ། །སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་རྫོགས་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་དག་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཡང་ནི་བརྗོད་པ་སྔོན་ནི་བདག་དང་ཁྱོད་ནི་མལ་སྟན་གནས་ན་མགྲིན་འཁྱུད་གཉིད་སོང་བས། །བདག་ནི་ཕྲལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་ནས་ཅི་ཡང་དུ་བར་བྱས་པར་གྱུར་པ་ན། །ནང་ནས་རྒོད་པ་དང་བཅས་ལན་ཅིག་མིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་དྲི་བ་བརྗོད་པ་ན། །ཀྭ་ཡེ་གཡོ་མ་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་དགའ་བྱེད་རྨི་ལམ་མཐོང་ཞེས་བདག་གིས་ཁྱོད་ལའོ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཁྱོད་ལ་མཚན་མ་བཟང་པོ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་རིག་བྱས་ན། །ཀྭ་ཡེ་འདྲེན་བྱེད་དཀར་མིན་སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚིག་ལས་བདག་མི་གུས་འོས་མ་ཡིན། །གང་ཕྱིར་


DTG197_Page_0701
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བྲལ་བས་གདུངས་པ་ལོངས་སྤྱོད་བྲལ་ལ་དེ་རྣམས་མཛའ་བོའི་བརྗོད་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་མཐོང་ཚེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་རི་ནི་མང་པོའི་ཕུང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འདི་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དང་པོར་བྲལ་བས་གདུངས་པར་གྱུར་པའི་གྲོགས་མོ་དེ་ནི་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །མིག་གསུམ་པ་ཡི་ཁྱུ་མཆོག་ལྟ་བུར་དཀར་བའི་ཀཻ་ལཱ་ཤ་ཡི་རི་ལས་སླར་ལྡོག་བྱ། །དེ་ལའང་རང་གི་དགེ་བའི་མཚན་མ་ཁྱེར་འོངས་དེ་དང་དེ་ནི་བདག་ལ་བཤད་པར་བྱ། །ཁྱོད་ནི་ཀུན་དའི་གེ་སར་གཡོ་ལྡན་མྱུར་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བྱས་མྱུར་བར་འོང་བར་བྱ། །ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་བཟང་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གི་གཉེན་འདུན་དག་ཏུ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་འདི་བྱས་ནས། །སླར་ཡང་འཕྲིན་རྣམས་བརྟན་པ་ཁྱོད་ལས་ངེས་པར་བདག་ལ་འོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བདག་སམས་སོ། །ཙཱུཏ་ཀ་རྣམས་སྒྲ་མེད་པར་ཡང་ཆུ་ནི་སྦྱིན་པར་མཛོད་ཅེས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་བར་སེམས། །གང་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འདོད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བའི་དོན་ཉིད་ལན་གྱི་ཚིག །ཀྭ་ཡེ་ཆུ་འཛིན་གདུང་ལྡན་བདག་གི་བརྗོད་པ་བདག་གི་སེམས་ལ་དོན་གཉེར་དགའ་བ་ཡི། །ཚོགས་འདི་བྱམས་པར་གྱུར་པའམ་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བརྩེ་བའི་བློས་ནི་འདི་རྣམས་ཀུན་བྱས་ནས། །ཁྱོད་ཀྱང་འདོད་པའི་ཡུལ་ནི་ཐོབ་ཅིང་མཛེས་པའི་ཆར་སྤྲིན་ཚོགས་འཛིན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །གློག་མ་དང་ཡང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་གྱུར་ཅིག་དེ་བཞིན་ཀུན་ཀྱང་དགེ་ཞིང་ཤིས་གྱུར་ཅིག །སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་ནག་མོའི་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྲིན་གྱི་པོ་ཉ་རྫོགས་སོ།། །།བློ་གྲོས་དང་སྙིང་རྗེ་དང༌། བརྟུལ་བ་དང་ངེས་པ་དང༌། གཏོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱུང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤྲས་པའི་དཔོན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བརྟན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་སུ་མན་ཤྲཱི་དང༌། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བར་གཏོགས་པ་ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས་དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། །གང་ཞིག་ཐུགས་དགོངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས། །འདི་ལ་བསྐུལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབས་པ་དང༌། །བདག་ཅག་འབད་ལས་བསོད་ནམས་གང་བསྒྲུབས་པས། །འཁོར་བ་ལས་རྒལ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་ཤོག །བྱང་གི་བདག་པོའི་གསུང་བཟང་ལས། །སྙན་ངག་འདི་ནི་བོད་སྐད་དུ། །ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་ལྷན་ཅིག །དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོས་བསྒྱུར། །འདིས་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།


previousསྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ། ནག་མོ་ཁོལ།next