Nitartha Digital Library
Tibetan
ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section


 
no previousnext

cover

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ།

གླེགས་བམ། ཁ༽

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

ཞེ་ཆེན་མཁན་པོ་པདྨ་ཀུན་བཟང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན།


no previousnext