Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཚ༽

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། གུ་ཎ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། རིན་ཆེན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། སངས་རྒྱས་གླིང་པ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཚེ་དབང་ནོར་བུ། ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། ཨ་རཱ་ག །རཱ་ག་ཨ་སྱ། ཚེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext