Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ངི༽

ངག་གི་བཛྲ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ངག་གི་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ། པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། རཱ་ག་ཨ་སྱ། ཆོས་དཔལ། ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན། དྷརྨ་ཤྲཱི། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག །དྲི་མེད་འོད་ཟེར། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ། པདྨ་གར་དབང་རྩལ།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext