Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས་དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད།
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
previousསྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས་དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད།next

སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས་དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད།


RTZ034_Page_0099
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་བཞུགས༔


RTZ034_Page_0100
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

སཱ་མཱ་ཡཱ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བྷི་ཙ་ཀ་ར་ནཱ་མ་ཏནྟྲ༔ བོད་སྐད་དུ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ༔ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་ན༔ ལྷ་སྲིན་འདུལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་གནས་པའི་ཚེ༔ སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི༔ འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་དང༔ ས་བདག་གི་ཚོགས་དང༔ ཀླུའི་ཚོགས་དང༔མ་མོའི་ཚོགས་དང༔ བཙན་གྱི་ཚོགས་དང༔ བདུད་ཀྱི་ཚོགས་དང༔ གཟའི་ཚོགས་དང༔ རྒྱལ་པོའི་ཚོགས་དང༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དེར་ལྷགས་སོ༔ དེ་ནས་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་སྲོག་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་སྔགས་འདི་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་བཞིན་བརྗོད་དེ༔ ཨོཾ་ལོཀ་ཏྲི་པཱ་ལ་ནན༔ ས་ག་པཱ་ཤ་ནན༔ ནཱ་ག་དུ་དུ་ནན༔ མ་མམ་མ་མམ༔ ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར༔ བམ་རུ་ལུ་བམ་རུ་ལུ༔ རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ་རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར་ཞེས་བརྗོད་པས༔ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བརྒྱལ་ཅིང་རེངས་པར་གྱུར་ཏོ༔ བརྒྱལ་སངས་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ ཀྱེ་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ བདག་ཅག་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ བཀའ་དབབ་མི་འཚལ་འབངས་སུ་མཆི༔ འབངས་ལ་ནན་ཏན་མ་ཆུང་ཞིག༔ ཅེས་བྲན་


RTZ034_Page_0101
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བཞིན་དུ་བཀའ་ཉན་པར་གྱུར་ཏོ༔ དེ་ནས་ཡང་ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ ཀྱེ་དཔལ་ཆེན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ བདག་ཅག་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ གདུག་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ༔ འགྲོ་བའི་མི་ལ་གནོད་འཚེ་བས༔ བསད་དང་བསྲུང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོ་འོ༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ༔ བསད་དང་དགྲ་བགེགས་འདུལ་བ་དང༔ བསྲུང་བའི་ལས་རྣམས་འདི་ལྟར་བྱ༔ དང་པོ་དབེན་པའི་གནས་དག་ཏུ༔ མཎྜལ་འདོམ་གང་གྲུ་བཞི་ལ༔ དབུས་སུ་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་པ༔ བང་རིམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་བརྩེག༔ ར་ཁྲག་དག་གིས་ཆག་ཆག་གདབ༔ གྲུ་གསུམ་དུག་དང་ཁྲག་གིས་བྱུག༔ རབས་ཆད་ནག་པོའི་ཐོད་པ་རུ༔ སྤྱང་ཀིའི་ལྕེ་ནང་ལིངྒ་གཞུག༔ རབས་ཆད་ཐོད་པར་ལྕེ་བཅུག་ལ༔ རང་ཉིད་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ནི༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ལ༔ གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྣམས༔ གཡོན་པ་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ སྦྲུལ་ཆེན་རིགས་བཞིས་སྐུ་ལ་བརྒྱན༔ སྐུ་སྨད་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན༔ དེ་ཡི་སྐུ་རུ་བདག་བསྒོམས་ལ༔ ཡུངས་དཀར་ཡུངས་ནག་སྐེ་ཚེ་དང༔ ལྕགས་ཕྱེ་


RTZ034_Page_0102
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ཟངས་ཕྱེ་རྡོ་ཕྱེ་ལ༔ བརྒྱ་བརྒྱ་བསྔགས་ཤིང་གཟུགས་ལ་བརྡེག༔ རབ་ནི་ཞག་བདུན་དག་གིས་འགྲུབ༔ འབྲིང་ནི་བཅུ་བཞི་དག་གིས་འགྲུབ༔ ཐ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས༔ འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ བྱ་དང་ཁྱི་ལ་བཏབ་ན་ཡང༔ ལིང་གིས་སོང་ན་འགྲུབ་པའི་རྟགས༔ དེ་ཚེ་གང་བྱེད་ལས་ལ་སྦྱར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ༔ དྲག་པོ་ལས་ཀྱི་སྔགས་རྣམས་ལ༔ ཨོཾ་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ནན༔ ས་ག་པཱ་ཤ་ནན༔ ནཱ་ག་དུ་དུ་ནན༔ མ་མམ་མ་མམ༔ ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར༔ བམ་རུ་ལུ་བམ་རུ་ལུ༔ རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ་རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར༔ ཙི་དུ་སོད་ཙི་དུ་སོད༔ ཤིགས་ལྷུ་རུ་གཏུབས༔ ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན༔ འཁོར་བ་ཐུལ༔ ཆེ་གེ་མོའི་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་བརླག་བརླག༔ ཅེས་བཟླས་སོ༔ ལོཀ་ཏྲི་པཱ་ལ་ནན་ཅེས་པ༔ བར་ན་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་གནས་པ༔ འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ ས་ག་པཱ་ཤ་ནན་ཅེས་པ༔ བར་ན་ཚེག་བར་ལྔ་གནས་པ༔ ས་བདག་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ ནཱ་ག་དུ་དུ་ནན་ཅེས་པ༔ བར་ན་ཡིག་འབྲུ་ལྔ་གནས་པ༔ གདུག་པ་ཀླུ་ཡི་སྙིང་པོ་ཡིན༔ མ་མམ་མ་མམ་ཞེས་པ་ནི༔ བར་ན་ཡིག་འབྲུ་བཞི་གནས་པ༔ སྲིད་པ་མ་མོའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར་ཞེས་པ་ནི༔ འབྲུ་བཞི་


RTZ034_Page_0103
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བཙན་གྱི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ བམ་རུ་ལུ་བམ་རུ་ལུ་ཞེས་པ་ནི༔ འབྲུ་དྲུག་བདུད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ་རྦད་ཏྲ་ཀོ་ཤ་ཡ༔ འབྲུ་བཅུ་སྲིད་པ་གཟའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར་ཞེས་པ་ནི༔ འབྲུ་བཞི་སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན༔ ཙི་དུ་སོད་ཙི་དུ་སོད་ཅེས་པ་ནི༔ གང་དམིགས་སྙིང་ཕྱུང་སྲོག་གཅོད་པའོ༔ ཤིགས་ལྷུ་རུ་གཏུབས་ཞེས་པ་ནི༔ ལུས་ཤིགས་ལྷུ་རུ་གཏུབས་ཞེས་པའོ༔ ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན་ཞེས་པ་ནི༔ སྡེ་བརྒྱད་དབང་དུ་སྡུས་ཤིག་ཅེས་པའོ༔ འཁོར་བ་ཐུལ་ཞེས་པ་ནི༔ སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཐུལ་ཅིག་ཅེས་པའོ༔ ཀཱ་ཝཱ་ཙི་བརླག་བརླག་ཅེས་པ་ནི༔ འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའོ༔ དེ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་བུ་ལ༔ སྦྱོང་བའི་དུས་སུ་བཾ་ཞེས་གདགས༔ སྲེག་པའི་དུས་སུ་རཾ་ཞེས་གདགས༔ གཏོར་བའི་དུས་སུ་ཡཾ་ཞེས་གདགས༔ མནན་པའི་དུས་སུ་ནན་ཞེས་གདགས༔ ཐོག་མཐའ་ཨོཾ་དང་བརླག་བཞག་ནས༔ བར་ནན་རོ་དགུའི་གྲངས་གནས་པ༔ སྡེ་བརྒྱད་སྲོག་སྟེ་རང་དབང་མེད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ དེ་ནས་ལས་སྦྱོར་འདི་གསུངས་སོ༔ ལས་སྦྱོར་བསད་པ་རྣམ་པ་བཞི༔ སྦྱང་བ་ཆུ་དང་སྲེག་པ་མེ༔ གཏོར་བ་རླུང་དང་མནན་པ་ས༔ ལས་བཞིར་དྲིལ་ཏེ་བསད་པ་འོ༔ དེ་ལ་སྦྱོང་བའི་ལས་


RTZ034_Page_0104
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དག་ནི༔ ཁམ་སའི་ག་འུ་གྲུ་གསུམ་བཅས༔ དེ་ནང་འཁོར་ལོ་ལིང་ག་གཞུག༔ ལ་ཆས་རྒྱས་གདབ་ལེགས་བྱས་ཏེ༔ ཡུགས་སའི་སྐྲ་ཡི་ཐི་གུ་ཡིས༔ ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་རྦ་ལ་གཏོད༔ གང་ལ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ ཚར་གཅོད་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྦྱོང་བ་ཆུ་ཡི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ སྲེག་པ་མེ་ཡི་ལས་དག་ནི༔ གདུག་པའི་ས་དང་བསྲེགས་པའི་ས༔ ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པའི་ས་རྒོད་ལ༔ ཧོམ་ཁུང་གྲུ་གང་ཕྱག་གང་ཚད༔ བརྩིག་གམ་བྲུ་བ་དག་ཏུ་བྱ༔ གདུག་པའི་ཤིང་ལ་ཧོམ་བརྩིགས་ཏེ༔ ཡུགས་སའི་མེ་དག་བླངས་ལ་སྦར༔ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མེ་ལྷར་བསྐྱེད༔ གཏོར་མ་རིལ་བུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ ལིངྒ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་དང༔ བསྲེག་རྫས་འབྲུ་ཆེན་དག་ཀྱང་འབུལ༔ དམིགས་བྱ་མེ་ལ་བསྲེག་པར་བྱ༔ སྔགས་འདི་གདགས་ལ་འབུལ་བར་བྱ༔ ཆེ་གེ་མོ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་བཟླས་ཤིང་དབུལ་བར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྲེག་པ་མེའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ གཏོར་བ་རླུང་གི་ལས་བཤད་པ༔ སྦྱིན་སྲེག་བྱས་པའི་ཐལ་བ་ལ༔ ལིངྒ་ཕྱེ་མར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཁམ་སའི་ག་འུ་གྲུ་གསུམ་གཞུག༔ རླུང་གི་འཁོར་ལོས་ཁ་བཅད་ལ༔ སྒྲུབ་པ་ཞག་གསུམ་དེ་ལ་བྱ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐའ་


RTZ034_Page_0105
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

རུ་རླུང་གིས་བསྐྱོད༔ དགྲ་བགེགས་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པར་བསམ༔ དེ་ནས་ཞག་བདུན་སོང་བ་དང༔ རི་གསུམ་འདུས་པའི་རྩེ་མོ་ནས༔ ཐལ་བ་རླུང་ལ་འཕྱར་ནས་བཏང༔ དགྲ་བགེགས་རླུང་གིས་ཁྱེར་བར་བསམ༔ འཁོར་ལོ་ཁམ་སའི་ག་འུར་བཅུག༔ རྟག་ཏུ་རླུང་ཆེན་འབར་བའི་བྲག༔ དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྦས་བྱས་ནས༔ དགྲ་བགེགས་གང་ཡང་རླུང་ལ་སྐུར༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་གཏོར་བ་རླུང་གི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ མནན་པ་ས་ཡི་ལས་དག་ནི༔ ཐོད་པ་ཤིན་ཏུ་མཚན་ངན་དུ༔ དམིགས་བྱའི་ལིངྒ་བཅས་པ་དེ༔ གྲུ་གསུམ་དག་ཏུ་གཞུག་པར་བྱ༔ དེ་ལ་ཞག་གསུམ་བསྒྲུབ་བྱ་བ༔ སྔགས་ཀྱི་མཐའ་རུ་ནན་ཅེས་གདགས༔ དུར་ཁྲོད་གཡམ་པ་དག་ལ་ཡང༔ རྒྱ་གྲམ་ནན་གྱིས་མནན་པར་བྱ༔ ལ་བཙས་བཙན་གྱི་རྒྱུ་སྲང་ངམ༔ རྒྱ་གྲམ་ལམ་མམ་དུར་ཁྲོད་དུ༔ རབས་ཆད་ཐོད་པ་གྲུ་གསུམ་སྦ༔ སྟེང་དུ་རྒྱ་གྲམ་འཁོར་ལོས་མནན༔ བསྐལ་པར་མི་ཐར་མནན་པར་བསམ༔ གདོན་མི་ཟ་བར་ནོན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་མནན་པ་སའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ ལས་བཞི་དྲིལ་ཏེ་བསད་པ་ནི༔


RTZ034_Page_0106
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

དཀྱིལ་འཁོར་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་ལ༔ དུག་དང་ཁྲག་དང་ཐལ་ཆེན་བྱུགས༔ གྲུ་གསུམ་ནང་དུ་གཞུག་པ་ནི༔ ཟ་བྱེད་སྤྱང་ཀིའི་ཡ་མགལ་དང༔ ཕུང་བྱེད་ཕག་གི་མ་མགལ་གཉིས༔ ཁ་སྦྱོར་བར་དུ་ལིངྒ་གཞུག༔ ཡུངས་དཀར་ཡུངས་ནག་རྫས་ཀྱིས་བརྡེག༔ བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ༔ རང་ཉིད་ལུས་ལ་གོས་ནག་གྱོན༔ མགོ་ལ་བྱ་རོག་ཞྭ་གྱོན་ལ༔ རྐང་ལ་རེ་བའི་ལྷྭམ་གྱོན་ཏེ༔ བཟའ་བཏུང་ར་ཤ་ར་ཁྲག་གོ༔ བདུད་ཆས་ཞུགས་ཏེ་དྲག་སྔགས་བཟླ༔ ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པར་བྱ༔ ང་ནི་སྲིད་གསུམ་ཀུན་གྱི་རྗེ༔ ང་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཡབ༔ ང་ནི་སྲོག་གཅོད་ཀུན་གྱི་བདག༔ ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱི་སྲོག་སྙིང་བདག༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ཁྲག་ང་ལ་ཡོད༔ ང་ཡི་ལས་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས༔ དེ་སྐད་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེད༔ འགྲོ་བ་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ བྲན་དང་གཡོག་ཏུ་བསམ་པར་བྱ༔ དྲང་སྲོང་སྔགས་རྒོད་བཟླས་པའི་ཚེ༔ གནས་པ་རྩ་ལ་ཤེས་པར་བྱ༔ འདྲེན་པ་དཀྱིལ་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ གཅོད་པ་ལྕེ་ལ་ཤེས་པར་བྱ༔ མན་ངག་སེམས་ལ་ཤེས་པར་བྱ༔ ཞེ་སྡང་མ་ཡེངས་མཐུ་ཡི་མཆོག༔ དྲག་སྔགས་རིང་མོ་འཛིན་ལ་རྣོ༔ སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་བཀའ་ཡང་བསྒོ༔ བཀའ་ལྟར་མི་བྱེད་ཅིང་དམ་ལ་མི་གནས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ན་མ་


RTZ034_Page_0107
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

གནས་པར་གཞན་དུ་དེངས་ཤིག༔ སྲིད་པ་སྤྱི་ནས་ཤིགས་ཤིག༔ སྲིད་གསུམ་རྨང་ནས་སྒྱེལ་ཅིག༔ འཁོར་བ་གཏིང་ནས་ཕྱུངས་ཤིག༔ བསྐལ་པའི་མེ་ཡིས་སྲེགས་ཤིག༔ དམ་ཚིག་གི་དམོད་པས་སྡིགས་ཤིག༔ བཀའི་ཆད་པས་ཆོད་ཅིག༔ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲིས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་ཤོགས་ཤིག༔ སུམྦྷ་ནིས་ནོན་ཅིག༔ སྲིད་གསུམ་གར་གནས་གར་སྐྱེས་ཀྱང་སྡིག་ཆེན་འདི་ཡི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕོབ་ཅིག༔ གནོད་པར་བྱེད་པ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སྦྱོར་བ་ངན་པ་ཐུལ་ཅིག༔ དེ་ལྟར་བཀའ་བསྒོ་དྲག་ཏུ་བྱ༔ བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྱ༔ དམོད་པའི་དྲག་སྔགས་དམོད་བྱས་ལ༔ དེ་ནས་དུག་ཤིང་མེ་ལ་བསྲེག༔ ཐལ་བ་སུམ་ཆ་གསུམ་དུ་བཅད༔ ཆ་གཅིག་རླུང་ལ་ཕྱར་ཏེ་གཏོར༔ ཆ་གཅིག་ཆུ་ལ་བསྐུར་བར་བྱ༔ ཆ་གཅིག་ལིང་ག་མནན་པ་སྟེ༔ རྒྱ་གྲམ་ལམ་མམ་དུར་ཁྲོད་དམ༔ ལ་བཙས་དག་ལ་མནན་པར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་ལས་བཞི་རྫོགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་སྐད་གསུངས༔ སྨྱོ་འབོག་འདུལ་བ་འདི་ལྟར་བྱ༔ དེ་ལ་རྫས་རྣམས་གསག་པ་ནི༔ དུག་དང་སྐེ་ཚེ་དུར་ཁྲོད་སོལ༔ དུར་ཁྲོད་རོ་རས་བསྲེགས་པའི་གཞོབ༔


RTZ034_Page_0108
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ཐོག་གི་ས་དང་མི་བསད་ལྕགས༔ སྦྱིན་སྲེག་སོལ་བ་ཡུགས་སའི་ཁྲག༔ ཡུངས་དཀར་ལ་སོགས་གདུག་པའི་རྫས༔ སྔགས་རྒོད་བཟླས་ཤིང་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ སྟག་དང་གཟིག་དང་དོམ་དང་དྲེད༔ གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་མཆེ་སྡེར་དང༔ རྒོད་བྱ་ནག་པོ་ལ་སོགས་སྟེ༔ འདབ་ཆགས་ལ་སོགས་མཆུ་སྡེར་གྱི༔ མཆུ་སྡེར་མཆུ་ཡིས་འབྲད་པར་བྱ༔ ཡུགས་སའི་སྐྲ་སྐུད་སྐེ་ནས་གདགས༔ སྔགས་པས་བཟུང་ནས་ཐུན་གྱིས་བརྡེག༔ བཀའ་བསྒོ་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད༔ སྨྱོ་འབོག་སོས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྨྱོ་འབོག་འདུལ་བའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་སྐད་གསུངས༔ འཇོག་པོ་ལ་སོགས་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད༔ ཀླུ་རིགས་བཞི་དང་ས་བདག་དང༔ ས་སྲིན་ལ་སོགས་ཀླུ་ཡི་དུག༔ གདུག་པའི་ཀླུ་ནད་གསོ་བ་ནི༔ ཐོག་མར་ཆུ་གཏོར་ལ་སོགས་ཀྱིས༔ བདེན་པ་བརྡར་ཞིང་ཞི་བས་བཅོས༔ དེ་ནས་དྲག་པོའི་ལས་བརྩམ་སྟེ༔ ཐོག་མར་གླ་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ༔ གུ་གུལ་གླ་རྩི་རྨ་བྱའི་སྒྲོས༔ གནས་དགུར་ཐིག་ལེ་གདབ་པར་བྱ༔ གོང་གི་གདུག་པའི་རྫས་ཀུན་གྱིས༔ བྲབ་དང་བྲད་དང་གདབ་པར་བྱ༔ དམོད་པའི་སྔགས་རྒོད་ངག་ཏུ་བཟླ༔ ནད་པའི་སྤྱོད་ལམ་བཞི་ལ་ཡང༔ གླ་རྩི་ཁ་ཕྲུ་གདབ་ཅིང་བཟའ༔ མལ་དྲོད་


RTZ034_Page_0109
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

མ་ཡལ་ཙམ་དུ་ཡང༔ སྤྱོད་ལམ་བྱ་སྟེ་ཡུན་མི་རིང༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་བྱས་ན༔ སྔོན་ལས་མིན་པ་འཚོ་བར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་ས་བདག་ཀླུའི་དུག་གསོ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ བདག་ལ་སྡང་ཞིང་དམོད་བྱེད་དང༔ རྦོད་གཏོང་གདུག་པའི་ཕུར་ཁ་ཀུན༔ བདག་ལ་གནོད་པ་བཏང་བ་དང༔ དེ་རྣམས་ཟློག་པར་འདོད་པ་ལ༔ གྲོ་ག་ཤིང་ཤུན་རས་དག་ལ༔ བནྡྷེ་དེ་ཡི་མིང་རུས་བྲི༔ སྤྱང་ཀིའི་ལྕེའི་ནང་དུ་བཅུག༔ འདབ་ཆགས་མཆོག་གི་མཆོག་གྱུར་ལ༔ སྔགས་བརྒྱ་ལྕེ་ཡི་དཀྱིལ་དུ་བཏབ༔ རབས་ཆད་ཐོད་པ་དུམ་དྲུག་དང༔ སྲིན་མིག་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་ལ༔ ར་རོག་ཁྲག་གིས་འཁོར་ལོ་བྲི༔ བནྡྷེའི་གསང་མཚན་ཡོད་ན་གཞུག༔ མེད་ན་མིང་རུས་བྲི་བར་བྱ༔ ད་ལའི་དབུས་སུ་ཐོད་པ་སྦུབ༔ མཇུག་ལ་མནན་པ་བྱས་ཏེ་གཞུག༔ ཇི་ལྟར་རྦད་ཀྱང་ཁོ་ཉིད་ཕུང༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་རྦོད་གཏོང་ཟློག་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ སྔགས་རྒོད་ལོག་ཏྲི་བཟླས་པའི་ཚེ༔ རྟགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ༔ བཟང་བའི་རྟགས་དང་ངན་པའི་རྟགས༔ བཟང་བའི་རྟགས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ རང་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང༔ མཆོད་རྟེན་རྩེ་ལ་


RTZ034_Page_0110
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

འཛེག་པ་དང༔ རང་གི་ལུས་ལས་འོད་འབྱུང་དང༔ མཁའ་ལ་བྱ་ལྟར་འཕུར་བ་དང༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོ་ཐོགས་པ་དང༔ བདག་ལ་གནོད་བྱེད་བསད་པ་དང༔ ལུས་ལས་རྣག་ཁྲག་འཛག་པ་དང༔ སེམས་ཅན་ལུས་ནས་ཐོན་པ་དང༔ རང་གིས་སྦལ་ལྕོང་ཟོས་པ་དང༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་པ་དང༔ སྔགས་ལས་མེ་སྟག་འཕྲོས་པ་དང༔ ལིངྒ་གས་དང་ཚག་སོགས་འབྱུང༔ ངན་པའི་རྟགས་རྣམས་བསྟན་པ་ནི༔ ཕྱར་ནག་ལུས་ལ་གྱོན་པ་དང༔ འདམ་ཆུའི་ནང་དུ་ཉལ་བ་དང༔ སྦལ་སྦྲུལ་ལུས་ལ་འབྱར་བ་དང༔ མཚོན་གྱི་རྩེ་མོ་གུག་པ་དང༔ དམག་བྱུང་རང་ལ་རྡེག་པ་དང༔ དགྲ་བྱུང་གཉེན་དང་མ་མཐུན་དང༔ ས་འོག་གཏིང་ཕྱིན་མ་ཐུབ་དང༔ རང་གིས་མ་ཐུབ་ཐམས་ཅད་ངན༔ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ལ་དྲག་ལས་བྱ༔ རྟགས་ཀྱང་བཟང་པོ་མཐོང་བར་ཤེས༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་མཚན་མ་རྟགས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་འཁོར་ལོ་བཅའ་བ་འདི་གསུངས་སོ༔ འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡིན་ཏེ༔ སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་ཡི་འཁོར་ལོ་དང༔ སྲེག་བྱེད་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ་དང༔ གཏོར་བྱེད་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་དང༔ མནན་པ་ས་ཡི་འཁོར་ལོ་དང༔ རྦོད་གཏོང་ཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་དང༔ ལུས་སྲུང་བ་ཡི་འཁོར་ལོ་འོ༔ དེ་ལ༔ སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་ཡི་འཁོར་ལོ་


RTZ034_Page_0111
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ནི༔ མུ་ཁྱུད་གཉིས་དང་ལྟེ་བ་བཅས༔ རྩིབས་བརྒྱད་པ་རུ་བྲི་བར་བྱ༔ མུ་ཁྱུད་ནང་མ་བཞི་རུ་བསྲེ༔ ཕྱི་རིམ་མུ་ཁྱུད་ཆུ་རིས་ཅན༔ དབུས་སུ་དགྲ་བགེགས་ལིངྒ་བྲི༔ རྩིབས་བརྒྱད་སྡེ་བརྒྱད་སྔགས་ཀྱང་བྲི༔ ལོཀ་ཏྲི་ལ་སོགས་སྡེ་བརྒྱད་སྔགས༔ རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་སྡེ་བརྒྱད་མིང༔ ཆུ་ཡི་སྙིང་པོ་བཾ་དང་བཅས༔ མུ་ཁྱུད་ཙི་དུ་ལ་སོགས་བཞི༔ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲིས་པ་དེ༔ སྦྱོང་བྱེད་ཆུ་ཡི་འཁོར་ལོ་འོ༔ སྲེག་བྱེད་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ་ནི༔ གཞན་རྣམས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལས༔ རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་སྡེ་བརྒྱད་མིང༔ མེ་ཡི་ས་བོན་རཾ་དང་བཅས༔ ཕྱི་རིམ་མེ་རི་ལྡན་པ་འོ༔ གཏོར་བྱེད་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ནི༔ གཞན་རྣམས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ༔ རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་སྡེ་བརྒྱད་མིང༔ རླུང་གི་ས་བོན་ཡཾ་དང་བཅས༔ ཕྱི་རིམ་རླུང་རིས་ལྡན་པ་འོ༔ མནན་པ་ས་ཡི་འཁོར་ལོ་ཡང༔ བཅའ་གཞི་གོང་མ་ཇི་བཞིན་ལ༔ རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་སྡེ་བརྒྱད་མིང༔ ས་ཡི་ས་བོན་ནན་དང་བཅས༔ གྲ་བཞིར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ནན་གྱི་ཡི་གེའོ༔ རྦོད་གཏོང་ཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་ནི༔ རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་ལྟེ་བར་བཅས༔ དབུས་སུ་བནྡྷེའི་མིང་རུས་བྲི༔ རྩིབས་བཞི་དག་ལ་བྲི་བ་ནི༔ ཆེ་གེ་མོའི་རྦོད་གཏོང་ཟློག༔ དེ་ནས་གསང་མཚན་སྤེལ་ལ་བྲི༔ རྩིབས་མཆན་བཞི་ལ་སྡེ་བརྒྱད་སྔགས༔ མུ་ཁྱུད་ཙི་དུ་


RTZ034_Page_0112
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

ལ་སོགས་བཞི༔ རབས་ཆད་ཐོད་པ་དག་ལ་བྲི༔ རང་ལུས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི༔ རྩིབས་བརྒྱད་མུ་ཁྱུད་གཅིག་པ་ལ༔ རྩིབས་ལ་སྡེ་བརྒྱད་སྔགས་རྣམས་ཀྱང༔ ཡིག་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་པའོ༔ མུ་ཁྱུད་ཙི་དུ་ལ་སོགས་བཞི༔ ཟློག་ཅིག་ཅེས་པ་དང་བཅས་སོ༔ འཁོར་ལོ་རས་སམ་དར་དུ་དྲིལ༔ རང་གི་ལུས་སམ་མགུལ་དུ་བཏགས༔ དེ་ལ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཚུགས་ཏེ༔ རང་ལུས་རྡོ་རྗེའི་བྲག་དང་འདྲ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་སྲུང་བ་སོགས་འཁོར་ལོའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པའོ༔ དེ་ནས་ངག་མནན་འདི་གསུངས་སོ༔ གང་ཞིག་ངག་ནི་མནན་འདོད་ན༔ ལིངྒ་བྱས་པའི་ལྕེ་ཀུན་ཀྱང༔ ལྐོག་མའི་འོག་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ༔ ལྕེ་ལ་དལ་པ་ཐེན་པར་བྱ༔ ཁྲི་ཝང་དགྲ་བོའི་ངག་སཏྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ ཞེས་པ་འབུམ་དུ་བཟླས་ལ༔ ལིངྒ་གླང་རུར་བཅུག་ལ་མནན༔ ཆུ་མིག་ལྐུག་པར་མནན་པར་བྱ༔ ཆེ་གེ་ཁ་ལྐུགས་འཆི་བར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་ངག་མནན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ༔ དེ་ནས་ཡང་ནི་འདི་གསུངས་སོ༔ སྣང་སྲིད་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ངན་སྔགས་གདུག་པ་འདི་ཡིས་བསྟན༔ ཨ་རྣྲི་སུ་ཏྲི་པྲེ་དུ་ཛཿ བཛྲ་ཤྲཱི་ཤ་ཐ༔ འདྲི་ཧ་མ་ཛ་པ་ལ༔ ཤཾ་ཀྲི་ཀྵ་རོ༔ ཁྲག་ཤ་རྣྲི་ལ་མ་ཧཱ་ཡ་མ༔ ཡ་ལེ་མ་སོ་ཏྲི་ལ་བི་ཤུ༔ ཡཾ་ར་སན་ཏྲི་བམ་ཧོཿ བ་


RTZ034_Page_0113
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

སཱ་བ་ཧོ༔ ཧ་པ་གོ་ར་ན་མ༔ ན་མ་ཧྱ་ཙ་དུ་ལ་ཏི་ལི་ནན་ཧོཿ ཡ་ཏི་ས་ར་ནཱ་ག་ན་ས་པ་པྲེ༔ འདྲ་ཕྲིད་ན་རོ་ཡ་ན་ཤོ༔ སྲེ་ཏ་པ་ས་ཏ་ཧ་རྩལ་རྡུ༔ ཡ་ས་ར་ཡཀྴ༔ པ་ཤོ་ཡ་པྲ་ཡོ་ན་ར་ཏ་བིད་སྟེ༔ ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་འདྲི་ན༔ ནན་ཏུ་བནྡྷ་ཏ་ད་ཏ་ཡ༔ ཧ་ས་ན༔ ཧ་རིད་ན༔ ཤིག་ན་ཡ༔ ཛལ་བྲ་ལ་དར་མ་མ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ༔ མ་ཏྲ་ཀ༔ ཨི་ནན་རུ་ཧ༔ མ་ཧཱ་རེ་མ༔ ངན་སྔགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་འདི༔ རང་ཉིད་བྱིང་འཐིབས་བསལ་བྱས་ཏེ༔ གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་ངན་སྔགས་འདུས་པ་འཇིག་རྟེན་པ་སྲོག་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ༔ དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་སྲུང་བ་འདི་གསུངས་སོ༔ སྟག་གི་སྡེར་མོ་མུ་ཟི་དང༔ སྤྱང་ཀིའི་བྲུན་དང་གླ་རྩི་དང༔ ཕོ་རོག་མགོ་དང་གུ་གུལ་ནག༔ ཐལ་ཆེན་བདུད་རྩི་མ་ནུ་དང༔ གསེར་དང་ཚིལ་ཆེན་ཕ་ཝཾ་དྲག༔ རྭ་གཞོབ་སྐེ་ཚེ་བཙན་དུག་དང༔ པདྨ་རཀྟ་གུ་གུལ་དཀར༔ འདི་རྣམས་སྦྱར་ལ་ལུས་ལ་བཅང༔ དེས་ནི་གདོན་རྣམས་འཚེ་མི་འགྱུར༔ ཀླུ་ཡང་དྲི་ཚོར་ཙམ་གྱིས་འབྲོས༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་རྟེན་འབྲེལ་རྫས་ཀྱི་སྲུང་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་གོ༔ དེ་ནས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང༔ འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་


RTZ034_Page_0114
[མ་དཔེ་གཟིགས་ན་འདིར་གནོན།]

བསྟོད་པ་ནི༔ ཀྱཻ༔ ཨེ་མ་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་རྒྱལ་གཙོ༔ བདག་ཅག་སྡེ་བརྒྱད་སྲོག་གི་གནད༔ རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར༔ ཚིག་གཅིག་ཐོས་ཀྱང་གནོད་མི་བྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་རྗེ་ལྟར་བཀུར༔ བདག་ཅག་བཀའ་ལ་མི་འདའ་འོ༔ རྒྱུད་འདི་དྲག་པོའི་ཐོག་དང་འདྲ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་བདག་ཅག་གནད༔ དཔའ་བོའི་བཀའ་ལས་འདའ་རེ་ཀན༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ལས་འཁོར་གྱིས་བསྟོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་སྡེ་བརྒྱད་སྲོག༔ སྤེལ་བའི་གནས་མེད་ས་ཡི་གཏེར༔ ལས་འཕྲོ་ཅན་དང་ཕྲད་པར་ཤོག༔ དང་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཀའ༔ བར་དུ་མྱང་གིས་གཏེར་ནས་བཏོན༔ ཐ་མར་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་བྱིན༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ངོ་མཚར་ཆོས༔ ཀུན་ལ་མེད་པའི་མན་ངག་འདི༔ རང་ཉིད་ཉམས་སུ་བླང་བར་གསུངས༔ སྣོད་མེད་རྣམས་ལ་གསང་བར་བྱ༔ སཱ་མཱ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ རྒྱན་རྒྱན་རྒྱན༔


previousསྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས་དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད།next